Важна информация: Прехвърляне на парите за втора пенсия + по-високи пенсии

Важна информация за прехвърляне на парите за втора пенсия. 99 382 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг са подадени през четвъртото тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества, показват данни на Комисията за финансов надзор.

Общо 83 241 осигурени лица

от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 187, се наблюдава увеличение с 9 054 лица или 12,20 на сто.

Основно парите си прехвърлят

хората, които задължително се осигуряват за втора пенсия универсалните пенсионни фондове. В тях заявления за смяна са подали 76 434 лица, а в професионалните фондове – 5 550 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 1 257 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой

осигурени лица в универсалните

пенсионни фондове е 1,98 на сто, в професионалните – 1,75 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,19 на сто.

Общата сума на прехвърлените

средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 349 121 133 лв., в т. ч. 318 939 893 лв. в универсалните фондове, 26 159 480 лв. в професионалните и 4 021 760 лв.

в доброволните фондове.

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 47 824 048 лв. или с 15,87 на сто.

Относителният дял на прехвърлените

средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,94 на сто, на професионалните – 1,87 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,30 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2021 г., е 4 194,10 лв.

За цялата минала година

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2021 г. са общо 304 775. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода,

спрямо средния брой

осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 7,26 на сто, в професионалните – 6,92 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,38 на сто.

Общият размер

на прехвърлените средства през годината от един в друг съответен фонд е 1 230 294 670 лв., в т. ч. 1 114 935 091 лв. в универсалните фондове, 105 751 356 лв. в професионалните и 9 608 223 лв. в доброволните фондове.

Относителният дял

на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,08 на сто. А на професионалните – 7,84 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,74 на сто.

По-високи пенсии: С колко са скочили?

Разходите за пенсии за първите два месеца на годината са със 126,6 млн. лв. или с 5,9% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ)  относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

НОИ е изплатил близо

330 милиона лева за добавки и компенсации към пенсиите през първите два месеца на годината. Към 28 февруари 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 1 526,1 млн. лв., което представлява 15,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 186,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи

възлизат на 2 599,9 млн. лв. или 15,4% от заложените в плана за годината. Разходите са със 107,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 266,4 млн. лв. или 16,1% изпълнение на плана за годината.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“

от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 244,9 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.

За еднократни добавки от 75 лв.

на ваксинираните пенсионери са изразходвани 52,1 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 32,8 млн. лв., като

сумата се отнася за януари и февруари 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари са в размер на 311,0 млн. лв. или 13,6% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за двата месеца на годината са с 15,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец февруари е 1 150,0 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 11,6 млн. лв., което представлява 11,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 10,7 млн. лв., което представлява 15,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 906,8 хил. лв., което представлява 36,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 304,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 52,3 хил. лв., което представлява 1,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 697,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

- реклама -