Сменят старите печки на 100 000 семейства (Кога и ка?)

Сменят старите печки на 100 000 семейства. За разлика от мярката за електромобили, която не беше допусната за финансиране по новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г., мярката за подмяна на отоплителни уреди никога

не е стояла под въпрос

от страна на Европейската комисия. Това съобщиха от 3e-news.net от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Средствата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) ще са за близо 600 млн. лв. от 2021-2027 г. като се предвижда да се предоставят на 100 000 семейства. Това са

средно по 6000 лева на домакинство.

Фокус на програмата приоритет „Въздух“ са общините с нарушено качество на въздуха и особено тези, които влизат в обхвата на делото на ЕК срещу България за неспазване на нормите за съдържание на Фини прахови частици – ФПЧ10 – София, Варна, Пловдив и общини в Северна, Югозападна, Югоизточна България.

В програмата е записано,

че алтернативното отопление изключва изкопаемите горива, с изключение подмяната на печки на въглища с котли/отоплителни системи, работещи

с природен газ с ограничение

на газовите котли до 1 MW. Малка пилотна процедура ще насърчи използването на възобновяема енергия, водород и други иновативни алтернативи, където е приложимо.

По предварителни разчети

от тази възможност в общините с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ), които ще са бенефициенти по тази процедура, ще могат да се възползват между 1400 и 1600 домакинства, които отговарят на тези критерии.

Ще се приоритизират

различни фактори – ниска доходност, помощи за отопление и ефективност на инвестициите от гледна точка на единица разход за спестени емисии фини прахови частици, с цел да се обхванат максимално голям брой домакинства.

За целите на КАВ

използването на дърва е допустимо само за домакинства с ниски доходи, получаващи помощи за отопление и за уязвими групи, при условие че новото отоплително устройство отговаря на Директивата за екодизайн.

- реклама -