Разхлабват примката на Зелената сделка в земеделието

Разхлабват примката на Зелената сделка в земеделието. Промените в Зелената сделка, които засягат общата селскостопанска политика на Евросъюза, вече са факт.

Скоро ще се приложат корекции

в стандартите 5, 6, 7 и 8 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 5, 6, 7 и 8) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. Тези стандарти имаха ограничителни екологични изисквания и

бяха приети с голямо недоволство

от фермерите в цяла Европа. Именно рестриктивните „зелени“ мерки дадоха тон за мощните земеделски протести тази пролет на Стария континент, на които станахме свидетели и в България.

Министерството на земеделието и храните

публикува за обществено обсъждане проект, с който се променят ДЗЕС 5, 6, 7 и 8. Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари е до 3 август 2024 г. включително.

Предложените промени са предварително

обсъдени с браншовите организации и заинтересованите страни в рамките на писмена процедура на Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г. и след приключили преговори с Главна дирекция „Земеделие“ и Главна дирекция „Околна среда“  към Еврокомисията.

При изменението на ДЗЕС 6 поддържането на

минимална почвена покривка през чувствителните периоди за времето от 1 юни до 30 септември включително на минимум 80% от цялата обработваема площ да се поддържа минимална почвена покривка.

На земеделските стопани се предоставя

възможност при изпълнението на стандарта да осигурят последваща култура в рамките на 2 седмици след премахването на предходната растителна покривка или 3 седмици след премахването на предходната растителност само за площите с последваща култура рапица.

При трайните насаждения – за

осигуряване на минимална почвена покривка върху минимум 50% от площта с трайни насаждения в стопанството – се извършва укрепване на междуредията чрез затревяване,  засяване с покривни култури или мулчиране през чувствителния период.

Относно ДЗЕС 7 „Сеитбооборот (ротация)

на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода или диверсификация на културите“,

се дава възможност фермерите

да го изпълняват чрез познатата им от програмния период 2014-2020 г. диверсификация на културите.

Във връзка с ДЗЕС 8, скандализирало с

условието да се оставят земи под угар, но мотивирано като „запазване на непроизводствени обекти и площи за подобряване на биологичното разнообразие в земеделското стопанство“, е отпадането на изискването за заделяне на определен дял от обработваемата земя

като непроизводствени площи.

При доброволно изпълнение обаче ще се получава допълнителна финансова компенсация чрез екосхема. Остава задължението за запазване на съществуващите особености на ландшафта (отделни дървета, дървета в редица, синори, живи плетове или дървета в група и тераси).

Запазва се предимството за малките

стопанства, които не надвишават 10 хa (100 дка), да се освобождават от проверки и санкции на предварителните условия.

При прилагането на стандарти 5, 6, 7

за ДЗЕС се допускат временни дерогации от изисквания като срокове и периоди – в случай на метеорологични условия, които не позволяват изпълнението им през съответната година.

- реклама -