Правят електронни досиета на имотите

Да се създаде обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи, предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, качени за обществено обсъждане.

В него е записано, че до 30 юни 2026 г. Агенция по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в Службите по вписванията (Имотен регистър).

С приетия през 2000 г. Закон за кадастъра и имотния регистър е предвидена законодателна реформа в системата на вписванията в българското вещно право чрез преминаване от персонална към реална система на вписване и създаване на имотен регистър.

Реформата предвижда имотният регистър да се води не само на хартия, но едновременно с това и в електронен вид.

Повече от 20 години след приемането на закона обаче тази реформа не е осъществена на практика.

Сега при сделка с недвижим имот, едновременно с вписването, съдията по вписванията изготвя и партидата на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.

С предложените промени дейностите ще се разделят между съдията и Агенцията по вписванията, като службата по вписванията ще въвежда информацията за електронната партида и вписаните актове с приложените към тях документи в електронното партидно дело.

Към настоящия момент вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия.

Създаването на имотен регистър, който се води не само на хартия, но и в електронна форма, изисква пълна дигитализация на всички актове, съхранявани от службите по вписванията.

Дигитализирането на вписаните актове е задължителна предпоставка за създаване на електронни партидни дела за всички недвижими имоти в съответните съдебни райони като част от процеса по създаване на имотен регистър.

В службите по вписванията съществува огромен архив от вписани актове на хартиен носител за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран.

При извършено преброяване през 2018 г. на архивните масиви, които са единствено на хартиен носител, същите възлизат на приблизително 40 610 656 страници, пише в мотивите към законопроекта.

- реклама -