университет СУ сесия висше образование закон промени училища акредитации университети, академична година, коронавирус

МОН регламентира дистанционното обучение в университетите

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в доклад до МС да приеме Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Действащата към момента Наредба е приета през 2004 г. и от тогава не е актуализирана.

„Пандемията от COVID-19, както и съвременните тенденции в областта на дигиталните технологии, в съчетание със стратегически документи на национално и европейско ниво, обуславят необходимостта от осъвременяване на нормативната рамка за провеждане на дистанционна форма на обучение“, се посочва в мотивите към предложението.

Вече е създадена и работната група, в която влизат представители на МОН и на дузина ВУЗ-ове – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“,  Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“,  Техническия университет в София и Националния център за дистанционно обучение.

Проектът на наредба е съгласуван и с Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

Тя ще прави оценяването на  дистанционната форма на обучение на два етапа:

Оценяване на равнището на средата в съответното висше училище и оценяване на възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от регулираните професии.

С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. Предвижда се, освен за придобиване на степен на висше образование, висшите училища да могат да организират дистанционна форма на обучение и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за продължаващо и допълнително обучение по професионално направление, специалност от регулираните професии или по професионално направление, съответстващо на учебен предмет или модул от училищната подготовка, за които са получили програмна акредитация от НАОА.

С оглед степента на информационно и технологично осигуряване при осъществяване на дистанционна форма на обучение средата за нейното провеждане се класифицира в четири равнища, които са свързани и с правото за провеждане на обучение за придобиване на съответните степени за висше образование.

Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи. Висшите училища следва да осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на съответна среда за дистанционно обучение – част от информационната им инфраструктура. Тя включва вътрешни правила за организация и развитие на електронното обучение; научно-преподавателски, административен и технически състав с компетентности в областта на дистанционното и електронното обучение; специално създадено към висшето училище обслужващо звено за дистанционно обучение; стандарти и процедури за проектиране, създаване и лицензиране на електронни учебни дейности и ресурси в съответствие с методика, специфична за електронното и дистанционно обучение, и съгласно Закона за авторското право и сродните му права; електронни учебни и административни дейности; хранилище на електронни учебни курсове, дейности и ресурси, включително на електронни тестови единици и тестове; системи за управление на електронно базирани оценявания и финални изпитвания с установяване на опити за плагиатство и със съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години; система за идентификация на студентите и контрол на съответните процедури – в случаите на електронно провеждане на изпити и оценяване; софтуерни платформи за дистанционно обучение с възможности за синхронно и асинхронно обучение и отдалечен оторизиран постоянен достъп на обучавани, преподаватели и администратори.

Регламентира се изискване висшите училища да изграждат, поддържат и развиват своя информационна инфраструктура с цел създаване, съхраняване, използване и разпространяване на информационни и образователни продукти – резултати от дейността на съответната институция

- реклама -