Как да получите обезщетение при авария вкъщи

Как да получите обезщетение при авария вкъщи

Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го ремонтирате, съветват експерти

Животът ни показва, че неприятни събития с дома се случват, и то нерядко – било то наводнение от проливни дъждове или от скъсана връзка на пералнята,

счупени от градушка прозорци, опожарени стени и мебели заради късо съединение, увреден покрив заради бурен вятър и т.н.

Именно в тези ситуации ясно си даваме сметка за смисъла и ползите от застраховката за дома.

Тогава тя „влиза в действие“ и ни позволява бързо да възстановим загубите и продължим обичайния си начин на живот.

За да сте сигурни, че може да разчитате на застрахователната защита,

е важно да знаете как да постъпите в случай на събитие и как да заведете претенция за обезщетение, обясняват експертите от Асоциация на българските застрахователи.

Тази информация е налична в общите условия по полицата, като там са посочени конкретните условия и срокове.

Но преди да „задвижите“ вашата застраховка, ви съветваме да се уверите, че настъпилото събитие е включено в покритите по нея рискове – просто вижте отново условията.

Например, ако става въпрос за щета от земетресение, то този риск трябва да фигурира в покритието на полицата. В противен случай няма как да очаквате обезщетение.

Ето кои са основните 5 етапа, през които се преминава в случай на рисково събитие, за да получите обезщетение по полицата ви за дома:

 

1.            Уведомете своевременно вашия застраховател, а ако събитието го налага и съответните институции

Ако естеството на събитието го изисква, незабавно трябва да уведомите компетентните органи – полиция, пожарна и други.

Важно е също да вземете мерки за ограничаване на вредите, ако това е приложимо или възможно.

Например, при наводнение от повреда на ВиК инсталация се опитайте да спрете водоподаването в имота, при пожар можете да се опитате да го потушите или ограничите,

докато пристигнат пожарникарите.

Заедно с това максимално бързо трябва да уведомите застрахователя си за настъпването на рисковото събитие.

Конкретните срокове са описани в  общите условия на полицата ви, като те могат да са различни при отделните компании.

Най-често изискването е това да стане в рамките на 24 часа до 3-5 дни от настъпване на събитието, в зависимост от вида му.

Например, при кражба обичайно условието е това да стане в рамките на 24 часа.

Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го ремонтирате или възстановявате в предишния му вид, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и евентуално от съответния компетентен орган.

2.            Заведете писмена претенция за обезщетение, като приложите всички необходими документи, свързани със събитието и вредите от него

Ясно е, че за да получите обезщетение, трябва да отправите претенция към вашия застраховател.

Тя е в писмен вид, като можете да я заведете в офис на компанията,

да я изпратите по пощата с обратна разписка или да я пратите по мейл, посочен от вашия застраховател.

Има компании, които предлагат възможност да заведете щетата онлайн чрез специален раздел в сайта им.

В претенцията опишете обстоятелствата, свързани с настъпването на събитието, както и вредите, причинени на имуществото ви в тази връзка.

Изисква се също да предоставите пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се преведе обезщетението.

Следва да предоставите и документ за собственост.

Някои компании не изискват такъв при по-малки щети – проверете дали това е валидно във вашия случай.

В зависимост от вида на събитието към претенцията се прилагат документи, с които се установяват обстоятелствата около него, както и нанесените вреди. Например, при пожар се изисква служебна бележка от служба за пожарна безопасност и защита на населението, при бури, градушки – от хидрометеорологична служба, при земетресение – сеизмологичен институт, при кражби, злоумишлени действия на трети лица – МВР, разследващи органи. Различни могат са документите, с които удостоверявате вредите от събитието – снимки, чертежи, експертизи, протоколи, списъци с липсващо имущество и т.н.

3.            Установяване и оценка на щетите

Два са основните начини за оценка на нанесените по имота вреди – по документи и чрез оглед от вещи лица на застрахователя. Първият начин – по документи – обичайно се прилага при по-малки по размер щети, например под 1000 лв., и при писмено одобрение за това от страна на застрахователя. От вас се очаква да представите изрядни документи за извършени дейности по отстраняване на щетите, например фактури, стокови разписки и други.

Застрахователят има право да провери извършените работи.

Вторият начин – чрез оглед на място от вещи лица  – се прилага при по-значими щети и/или при специфични особености около възникналото събитие. Съставя се опис на констатираните щети, въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение. Има и застрахователи, които дават опция за виртуален оглед – чрез смартфон или таблет.

4.            Определяне размера на обезщетението

Смисълът на застраховката на дома е чрез обезщетението да го върнете в такова състояние, в каквото е бил преди рисковото събитие, а не да спечелите или значително подобрите състоянието на имота.

Затова размерът на обезщетението отразява реално нанесените щети, така както са оценени от експертите на застрахователя.

Те базират оценките си на обективни показатели и ползват общоприети справочници за цените в строителството. Ако имуществото ви е напълно унищожено в резултат на събитието, то тогава щетата е „тотална“. В този случай се изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума по полицата.

При частична щета, обезщетението отразява реалните загуби, като върху размера му оказват влияние някои допълнителни фактори, сред които:

–              Лимит на отговорност по даден риск: Ако сте застраховали движимото си имущество на лимит от 5000 лв., то това е и максимумът, който може да получите, независимо, че изгорялата ви покъщнина, например, струва 20 000 лв.

–              Базата за формиране на обезщетението, съгласно условията по вашата полица: Основните варианти са два – на възстановителна стойност и на действителна стойност.

Първият – на възстановителна стойност – най-общо означава, че се изплаща обезщетение в размер, достатъчен да възстановите увреденото или унищоженото имущество.

При формиране на обезщетения на база „действителна стойност“ се отчита овехтяването на имуществото и в тази връзка сумата, която се изплаща, се намалява със съответния процент на овехтяване.

–              Наличие на условието „самоучастие“ по дадени рискове: То означава, че участвате с определена сума или до определен процент  в размера на обезщетението. Например, ако застрахователната сума по риска „земетресение“ по вашата полица е 50 000 лв., а самоучастието е 2%, т.е. 1 000 лв.

В случай на рисково събитие застрахователят ще поеме горницата над 1000 лв.

–              Наличие на условието „първи риск“: То означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума. Например, наводнение от горния етаж причинява щети във Вашия апартамент на стойност 5 000 лв. Застрахователят ще плати това обезщетение в пълен размер, но ако в срока на полицата се случи друго събитие, следващото обезщетение няма да покрива в пълен размер щетите.

–              Наличие на подзастраховане, т.е. имотът е застрахован на сума, по-ниска от реалната му стойност.

Обичайна практика е в застрахователните договори да фигурира законовото условие за пропорционално обезщетяване,

т.е. обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и реалната (действителна или възстановителна) стойност на имуществото.

И в това има логика – вие плащате премия, по-ниска от необходимата за пълноценна защита и затова може получите пропорционално по-нисък размер на обезщетение.

Например, домът ви струва 150 000 лв., а имуществената ви полица е за 75 000 лв. и сте платил съответната по-ниска премия.

Случва се щета за 10 000 лв.

Заради наличието на подзастраховане застрахователят е в правото си да не заплати пълния размер на щетата, а пропорционална част от нея.

Всички описани по-горе условия и фактори, влияещи върху размера на обезщетението, са описани в условията по вашата полица. Затова е наистина важно да се информирате за тях още, когато купувате застраховката. Тогава може да ги коригирате или промените, за да отговарят по-добре на нуждите и очакванията ви. Помощ и насоки може да получите от вашия застраховател.

5.            Изплащане на обезщетението

Застрахователното обезщетение се изплаща по банков път в срок до 15 работни дни, считано от датата на представяне на всички документи, необходими за установяване на събитието и размера на плащането.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено