БВП

Близо 19% от БВП се дават за социални дейности, отчете НСИ

18,9% от БВП през 2014 г. са дадени за социална защита. Общата сума възлиза на 15 490.8 млн. лв., отчита НСИ. Разходите за социални обезщетения остават с най-висок дял от общите разходи – 96.9%. За административни и други разходи се отделят съответно 2.1 и 1% от общите разходи.

През 2014 г. приходите от държавния бюджет за финансиране на социалната защита в страната са в размер на 8 199.0 млн. лв. Приходите от осигурителни вноски – 8 282.1 млн. лева. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на приходите от осигурителни вноски с 6.9%, а от вноските от държавния бюджет с 6.6%.

Къде отиват средствата

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите за пенсии – 44.0%. Значителен дял имат болничните – 27.7% и разходите за помощи за семейства и детски добавки – 10.6%.

Преобладаваща форма на получаване на социални обезщетения е изплащането на парични обезщетения (периодични или еднократна сума). През 2014 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 10 269.5 млн. лв., или 68.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита.

През 2014 г. разходите за обезщетения в натура са в размер на 4 734.8 млн. лв., или с 14.1% повече в сравнение с 2013 година. С най-висок относителен дял са разходите по функцията „Болест/Здравна грижа” (79.6%).

- реклама -