Farmer goses with rubber boots along the lane of the tractor over his freshly sown field.

Заради последиците от украинския внос: ЕК компенсира с още 9.77 млн. евро родните фермери

Заради последиците от украинския внос: ЕК компенсира с още 9.77 млн. евро родните фермери. Подпомагане в размер на 9.77 млн. евро ще получат българските земеделските стопани, които произвеждат

зърнени култури и маслодайни семена.

Сумата е част от общо 100  млн. евро, които Европейската комисия отпусна за България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия за компенсиране на част от логистичните проблеми, произтичащи от вноса на някои селскостопански продукти от Украйна. Парите са насочени от селскостопанския резерв за 2023 г.

Във връзка с ефекта от прекомерния внос

от Украйна Комисията вече прие мярка за подкрепа на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, предназначена за Полша, България и Румъния. Мярката влезе в сила на 6 април 2023 г.

По предложение на ЕК, освен 9.77 млн. евро

за България,  останалите средства до 100 млн. евро ще се разпределят както следва: 15.93 млн. евро за Унгария, 39.33 млн. евро за Полша, 29.73 млн. евро за Румъния и 5,24 млн. евро за Словакия. Петте държави могат да допълнят

тази подкрепа от ЕС до 200 % с национални средства,

което би възлязло на обща финансова помощ в размер на 300 милиона евро за засегнатите земеделски стопани. При разпределението се взема предвид тежестта на всяка засегната държава в селскостопанския сектор на Съюза въз основа на размера на директните

плащания по линия на Общата селскостопанска политика

(ОСП), както и относителният ръст на украинския внос на зърнени култури и маслодайни семена в тези държави членки.

Подробностите по предложението на Комисията бяха обсъдени с представители на държавите членки по време на заседание на комитет за общата организация на селскостопанските пазари. Какво следва –

всички държави членки ще гласуват

предложението на следващото заседание на комитета. Ако мярката бъде одобрена от държавите членки, Комисията я приема. След това тя ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила в деня след публикуването, така че петте засегнати страни да могат

незабавно да я приложат.

Органите на петте държави  ще разпределят помощта на земеделските стопани, отглеждащи зърнени култури и маслодайни семена в засегнатите райони, като вземат предвид степента на затрудненията им и икономическите щети и гарантират, че

те са крайните бенефициери на финансовата помощ.

Плащанията следва да бъдат извършени до 30 септември 2023 г. България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия ще трябва да уведомят Комисията за подробностите относно изпълнението на мярката, по-специално критериите,

използвани за изчисляване на помощта,

планираното въздействие на мярката, нейната оценка и предприетите действия, за да се избегне нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

- реклама -