Закон: Забраняват на колекторите да звънят всеки ден (+Промените)

Закон забранява на колекторите да звънят всеки ден на длъжниците, както и това да се случва между 20 и 7 часа.

Законът

Забранява се също така на дружествата за събиране на вземания да използват методи като

тормоз, принуда, заплахи, обиди

или физическо насилие, за да принуждават длъжниците да изплащат задълженията си. Това предвижда проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори, качен за обществено обсъждане.
Забранява се на колекторите да притесняват гражданите

на работните им места и в дома им,

да ги дискредитират пред колегите и работодателя им, да поставят съобщения за дълга на обществени места.

Права

Когато търсят длъжника, ще имат право да го правят само

писмено или по телефон,

и то не по-често от интервал от 2 работни дни. Забранява се и звъненето през почивните дни и между 20:00 и 7:00 часа. Същите забрани се предвижда да важат и за първоначалните кредитори.

Ако потребителят смята, че не е длъжник, ще може да прекрати извънсъдебното събиране от купувач на вземането,

като оспори задължението си.

За него е предвидена и възможност да се обърне към орган за алтернативно разрешаване на спора.

Задължения

Първоначалният кредитор е

длъжен да уведоми длъжника

за прехвърлянето на вземането му на дружество за събиране на вземания. Уведомлението трябва да съдържа данни за размера на вземането, неговото основание, кога е настъпила изискуемостта, какви суми са изплатени до момента и коя е фирма на която е прехвърлено вземането.

Първоначалният кредитор ще е длъжен да даде възможност на длъжника

доброволно да изпълни

задължението в 14 дневен срок, като посочи банкова сметка или друг начин за плащане.

Първоначалният кредитор или купувачът на вземане, в зависимост от това, при кого се намират документите, които установяват и са във връзка с вземането, ще бъде длъжен при писмено искане от потребителя да му предаде копия от тях.

Забрани

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да начисляват върху главницата всякакви други такси и разноски освен законната лихва.

С предложените законови изменения

се въвеждат правила

и за управлението и обслужването на вземания, когато те не са директно прехвърлени, а колекторската фирма събира дълга от името на първоначалния кредитор. Фирмите, управляващи дългове, също трябва да отговарят на определени изисквания и да са вписани в единния регистър на

дружествата за събиране на вземания.

За тях важат същите правила за начина, по който могат да търсят длъжника, както и забраните да притесняват негови близки, колеги, да поставят информация за дълга на обществени места и по местоработата му, да му звънят късно вечер или през почивните дни.

Нарушители

Дружеството за събиране на вземания, която системно нарушава правилата, ще бъде заличавана от регистъра, като с това осъществяването на дейност по събиране на вземания ще бъде прекратена, пише още в проекта. За нарушения, извършени от колекторски фирми, се предвиждат

санкции в размер от 10000 до 50000 лв.

Законът предвижда само дружества, вписани в специален единен регистър към министъра на икономиката и индустрията, да могат да събират вземания от потребители. Контролът върху тях ще се извършва от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията.

Въвеждат се изисквания за регистрацията на дружествата за събиране на вземания –

капитал от 500 000 лв. и сключена застраховка

„Професионална отговорност“. Забранява се на отделни физически лица да събират задължения, както и на осъждани лица да притежават, да ръководят или да са в трудови правоотношения с колекторски фирми.

- реклама -