За родителите: Ето какво трябва да направите за получаването на еднократната помощ за ученици

За родителите: Ето какво трябва да направите за получаването на еднократната помощ за ученици

Родителите на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите, припомнят от Министерството на труда и социалната политика.

Семействата с ученици в първи и осми клас,

които желаят да получат помощта преди началото на учебната година, трябва да представят удостоверение, че децата им са записани в училище, тъй като в информационната система на Министерството на образованието и науката данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври.

За продължаващите обучението си във втори, трети и четвърти клас проверка

може да бъде направена и служебно, уточняват от МОН.

Помощта за ученици се изплаща на два пъти по 150 лв.

– в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето ходи на училище се прави по служебен път.

Освен на родител, помощта се предоставя и на настойник или попечител,

който отглежда детето, както и на семейства на близки или роднини и на приемни семейства за настанените при тях деца.

Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“

по настоящ адрес на правоимащите. То може да бъде подадено лично или по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис,.

Помощта се връща, ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си,

включително и през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа без уважителна причина.

- реклама -