Бюджет 2017 приходи разходи икономически растеж отбрана образование здравеопазване

За първи път от 2008 г. държавата на плюс с повече 1,5 млрд. лева

МФ очаква излишък в размер на 1, 51 млрд. лв. по консолидираната фискална програма за 2016 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2016 г. да бъде положително за първи път след 2008 година.

Очаква се излишъкът по КФП да бъде в размер на около 1 508,6 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП). По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания с разчетите към ЗДБРБ за 2016 г. дефицит по КФП (в размер до 2% от прогнозния БВП), на разположение във фискалния резерв към края на 2016 г. остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината. Това информират от финансовото министерство.

Съпоставен с предходната година, относителният дял в БВП на бюджетното салдо по КФП се подобрява с 4,4 процентни пункта. Факторите за това подобрение са, от една страна, по-високите приходи и от друга – по-ниското усвояване на разходите.

Приходи

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП за 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 33 944,6 млн. лв. (102,8% спрямо годишния разчет). Спрямо 2015 г. се отбелязва ръст от 1 745,1 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 494,1 млн. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113,9 процента.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително е увеличението при постъпленията от данъци (с близо 2,1 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1,2 млрд. лева спрямо предходната година, като само приходите от ДДС нарастват с около 0,9 млрд. лева (11,5 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от акцизи, социални и здравноосигурителни вноски, ДДФЛ, корпоративни данъци и други.


- реклама -