300 лева, подкрепа, помощ, бедни

За бедните: По 148 лв. еднократна помощ за отопление

За бедните: По 148 лв. еднократна помощ за отопление. Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 млн. лв.

по механизма REACT-EU.

Средствата ще се използват за финансиране на мярка „Подкрепа за достъпна енергия“ SAFE, по която около 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат еднократна помощ от 148,35 лв., за да покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.

Междувременно Във връзка с публикуваното

в публичното пространство становище

на омбудсмана Диана Ковачева, свързанo с проекта за промени в Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление, Министерството на труда и социалната политика изразява следната позиция:  

Основната цел на предложените промени

е да осигури по-добра социална защита на хората от рисковите групи и да повиши ефективността на социалните помощи като

средство за борба с бедността.

Новите разпоредби гарантират, че по-голям брой хора и семейства ще бъдат подпомогнати от държавата, за да осигурят отоплението си през следващия зимен сезон. 

Целта на предложеното окрупняване

на рисковите групи е да не се допусне отпадане от подпомагане и ощетяване на хора, които се нуждаят от подкрепа.

По този начин ще бъдат гарантирани правата на хората с увреждания и възрастните хора и те категорично няма да отпаднат от подпомагане, каквото безпокойство изразява омбудсманът Диана Ковачева.

Предложените в проекта на наредбата

по-високи стойности на диференцирания доход за отопление ще улеснят достъпа до подпомагане за възрастните и хората с увреждания.

Те ще продължат да бъдат

сред приоритетните получатели на целева помощ за отопление, както до момента.

Допълнително със заповед на министъра

на труда и социалната политика ще бъде определен коригиращ коефициент на размера на пенсиите, за да не се допусне отпадане от подпомагане на възрастни хора заради увеличението на техните доходи.

При предложената конфигурация на

целевите групи и граници за достъп се очаква с програмата за целево енергийно подпомагане МТСП да подкрепи

над 327 000 хора и семейства.

Кандидатстването за помощи за отопление за предстоящия зимен сезон 2023/2024 г. ще започне на 1 юли и ще продължи до 31 октомври.

- реклама -