Втори ден на изпити в Алма Матер

Три изпита ще се проведат днес в Алма Матер- изпити по математика ІI, теология и руски език. Вчера кантдидат-студентите държаха изпит по история на България.

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература. Критерии за оценяване: степента на познаване на проблематиката; умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос; участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула – Лексика и граматика, Тестови модул от 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език. Изпитът е провежда и с модул Слушане с разбиране и четене

- реклама -