Вдигнаха цената на държавния дълг

Вдигнаха цената на държавния дълг. Пласираха ценни книжа за 200 млн. лв. при доходност от 3,82%. Пуснаха съкровищни облигации за 1,3 млрд. лв. от началото на годината. Най-голям дял купиха банките.

Цената на държавния дълг нарасна,

показват данни на Министерство на финансите. Инвеститорите искат все по-висока доходност, за да финансират бюджетния дефицит. В понеделник Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 6-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК),

която беше пусната за първи път

в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион. В понеделник бяха пласирани ценни книжа за 200 млн. лв. при средна доходност от 3,82%.

Постигнатата доходност на аукциона

в понеделник е по-висока отколкото поисканата от инвеститорите доходност по същата емисия книжа на проведените аукциони на 13 май и 10 юни, когато също бяха пласирани по 200 млн. лв. На проведения на 13 май аукцион ДЦК за 200 млн. лв.

бяха пласирани при доходност от 3,35%,

а заявените поръчки бяха 2,23 пъти повече от предложените книжа. На следващия аукцион на 10 юни доходността на пласираните ДЦК за още 200 млн. лв. нараства на 3,54%, а подадените поръчки бяха 1,33 пъти повече от предложените облигации.

На последния аукцион в понеделник

поисканата от инвеститорите доходност е още по-висока, а общият размер на подадените поръчки възлиза на 259,4 млн. лв., което е 1,3 пъти повече от предложените съкровищни облигации. Оказва се, че инвеститорите искат все по-висока доходност, а наред с това намалява

и размерът на поръчките.

Постигнатата на аукциона в понеделник доходност е с 1,32% по-висока от доходността по аналогични германски федерални облигации. При положение, че на аукциона през юни за същите книжа доходността беше само с 1%

над тази по германските облигации.

Инвеститорите искат значително по-висока доходност, за да финансират държавния бюджет, спрямо лихвите на банките по новите ипотечни кредити, които според данните на БНБ за месец май са средно 2,51%. И то при положение,

че финансирането на държавен дълг

се приема за най-безрисково. Въпреки високите лихви, които искат институционалните инвеститори, от Министерство на финансите все още не предлагат ДЦК специално за граждани. А основната част от спестяванията на домакинствата

стоят на нулеви лихви в банките.

На проведения в понеделник аукцион най-голям дял от пласираните ДЦК придобиха банките – 79,9%. На следващите места са застрахователните дружества с 10,2%, пенсионните фондове с 9,5%, инвестиционните посредници с 0,3%

и други инвеститори с 0,1%.

От началото на годината пласираният нов държавен дълг на вътрешния пазар е за 1,3 млрд. лв. До края на годината е планирано да бъдат пуснати ДЦК за още 1,95 млрд. лв.

- реклама -