Вдигат здравната вноска на безработните от 1 април

Вдигат здравната вноска на безработните. От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, като трайно безработни, които

не получават обезщетение

за безработица и не се осигуряват от държавата и др., ще дължат месечно по 28,40 лева.

Това е с 2,40 лв. повече

спрямо миналата година. Причината е увеличението на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, който от 1 април става 710 лв.

Според Закона за здравното

осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход

за самоосигуряващите се лица.

Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 355 лв. и

не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Например здравната вноска за месец април 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 май 2022 г.

Здравноосигурителните права

на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Всички, които трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Който не подаде документа, подлежи на санкция от 500 до 1000 лева.

 

- реклама -