Важно за парите: Вижте коя е най-негодната банкнота

Важно за парите: Вижте коя е най-негодната банкнота. Десетте лева най-често са негодни. Носим най-много 50 лева в джоба, но и най-често ги фалшифицират.

Най-често фалшифицираната банкнота у нас

е тази от 50 лева, показват данните на БНБ. От октомври до декември 2022 г. са задържани общо 335 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Само за три месеца   общият брой на неистинските банкноти е с 208 повече. Фалшивите банкноти от 20 лева са с дял от 16.42%, а тези от 10 лева – с 4.18% дял в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти.

Хванати са и фалшиви банкноти от чужди валути,

като от тях 65 броя са неистинските евро, 793 броя щатски долари и 15 броя банкноти. В резултат на машинната обработка на банкнотите през четвъртото тримесечие на 2022 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (33.59%), следвани от банкнотите от 20 лева (30.74%). С по-малки дялове са отделените негодни банкноти от 50 лева (17.86%) и от 5 лева (15.20%),

а с най-малък дял (2.61%) са негодните банкноти от 100 лева.

В края на 2022 г. парите в обращение достигнаха 27,425 млрд. лв. За една година те се увеличават с 11%, или с 2,728.7 млрд. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-голямо както в процентно отношение (16.3%), така и като абсолютна стойност (3,455 млрд. лв.).

През октомври – декември 2022 г. парите в

обращение се увеличиха с 903.5 млн. лв., или с 3.4% в сравнение с края на септември 2022 г. Нарастването им през четвъртото тримесечие на 2022 г. е с 1.2 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2021 г.

Най-голямо увеличение на парите в обращение

в рамките на последното тримесечие на 2022 г. беше регистрирано през декември – 989 млн. лв., което представлява 3.7% ръст спрямо предходния месец. По-значителното нарастване през декември е характерно за този период на годината заради традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишните празници, обясняват експертите от БНБ.

Средната по стойност банкнота в обращение

в края на декември 2022 г. е 44.96 лв., което представлява увеличение с 0.57 лв. спрямо края на третото тримесечие. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.55 лв., или с 6%, вследствие на значително по-ускорените темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100

лева в сравнение с останалите номинали.

С най-голям дял (39.66%) в общия брой на банкнотите в обращение е банкнотата от 50 лева, като към 31 декември в обращение са 236.6 млн. броя. С най-малък дял (5.20%) e броят на банкнотите от 5 лева. За една година броят на банкнотите в обращение се увеличава с 27.6 млн. (4.8%),

а стойността им – с 2688.5 млн. лв. (11.1%).

Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева лева. Спрямо края на декември 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на тези от 50 и 100 лева, съответно с 2.33 и 2.17 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, като с най-голямо понижение

(3.36 процентни пункта) е делът на 20-левовите банкноти.

В края на 2022 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 11 831.9 млн. лв., което е най-големият дял (44.11%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.58%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено