НАП декларация данъци ПИК

НАП с важна информация за данъчни облекчения

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него. Това съобщават от НАП.

Декларациите – за ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания, са публикувани на интернет страницата на приходната агенция.

Два начина за получаване на данъчните облекчения

  • Чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице. В срок до 31 януари 2017 г.
  • Чрез подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. – до 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е официален почивен ден). Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация.

Как се намаляват данъчните основи

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата. С 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2016 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2016 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания е ползвано в пълен размер при работодателя, но физическото лице подава годишна данъчна декларация, към нея не следва да се прилагат декларациите за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, както и останалите необходими документи.

- реклама -