КНСБ издръжка семейство безлихвени кредити, ББР

Въвеждат нови правила за събирачите на дългове

Въвеждат нови правила за събирачите на дългове

Нови правила за събирачите на дългове, предвижда Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, който е внесен от Министерски съвет в парламента. С оглед осигуряване на максимална защита за правата и интересите на кредитополучателите е предвидено задължение за купувачите да

възлагат дейностите по обслужване на придобитите вземания на специализирани лица,

обслужващи кредити, които разполагат с необходимите знания и умения за качественото, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейността. С въвеждането на това задължение се преодолява съществуващата в действащото законодателство липса на ясни и надеждни механизми за проследяване на дейностите п

о последващото обслужване на кредитите след придобиването им от купувачите.

Следователно с тази мярка се адресира проблемът с прилагането на различни практики за събиране на вземанията, което крие рискове от нееднакво третиране на кредитополучателите и накърняване на техните права и законни интереси, пише в мотивите към проекта.

Той предвижда задължение купувачът на кредити и лицето, обслужващо кредити,

да изпълняват задълженията си добросъвестно и професионално, като третират справедливо кредитополучателите, зачитайки техните права и интереси.

За целта информацията, която предоставят на длъжника трябва да бъде ясна, разбираема и коректна. Забранява се предоставянето на заблуждаваща информация:

Забранява се събирачите на дългове да звънят по телефона на длъжниците в периода от 20:00 до 7:00 часа, както и в почивни и празнични дни.

Те няма да имат право да осъществяват контакт във връзка с или по повод на вземането с лица, срещу които вземането не е прехвърлено.

Фирмите за събиране на кредити няма да имат право да поставят уведомления и информация за дълга на потребителя под всякаква форма на обществени места.

enlightenedЗабранява се прилагането на агресивни търговски практики по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити,

осъществяват комуникацията си единствено по телефона или с писма по електронната поща,

адресирани лично до длъжника. Те трябва и да осигурят възможност на длъжника да посети техен офис по своя инициатива.

Лицата, обслужващи кредити, са длъжни безвъзмездно, в рамките на вътрешните правила

за осъществяване на тяхната дейност, да предвидят процедура за подаване и разглеждане на жалби от длъжниците. За целта трябва да поставят н офиса и на сайта си ясна, видима и четлива информация за процедурата за подаване на жалби, както и да дават информация какво се случва с тези жалби.

Комисията за защита на потребителите оповестява публично процедура за обработване на жалби от потребители.

Предвидени са и санкции, като за лице, обслужващо кредити, което не осигури справедливо и етично третиране на кредитополучателите,

които не са потребители, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 80 000 лв.

Промени са направени и в няколко други закона. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители се предлага преди пристъпване към принудително изпълнение в разумен срок, като вземат предвид конкретните обстоятелства, довели до затруднения, кредиторите прилагат, когато е целесъобразно, мерки за преструктуриране.

Такива мерки за преструктуриране отчитат положението на потребителя и се състоят най-малко от:

1. пълно или частично рефинансиране на договора за кредит;

2. промяна на съществуващите условия на договора за кредит, което може да включва, наред с другото:

а) удължаване на срока на договора за кредит;

б) промяна на вида на договора за кредит;

в) разсрочване на плащането на всички или на част от вноските за погасяване за даден период;

г) промяна на лихвения процент;

д) предлагане на гратисен период;

е) частични плащания;

ж) конвертиране на валута;

з) частично опрощаване и консолидиране на дълга.

В Закона за частните съдебни изпълнители пък е записано, че частният съдебен изпълнител осъществява комуникация с кредитополучателите единствено по телефона или с писма на хартия или по електронната поща, адресирани лично до длъжника.

По своя инициатива длъжникът може да посети кантората на частния съдебен изпълнител.

Информацията, предназначена за кредитополучателите, трябва да е ясна, разбираема, коректна и да не въвежда в заблуждение.

При получаване на плащане, частният съдебен изпълнител ще е длъжен да предостави на длъжника

справка за полученото плащане и остатъка от задължението или писмо за освобождаване от задължението, пише pariteni.bg. Информацията се предоставя на хартиен или друг траен носител.

- реклама -