Николай Денков академична анучна степен изисквания плагиатство

Въвеждат минимални изисквания за придобиване на научна степен. Регламентира се и плагиатството

Ще бъдат въведени минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност.

Това предвижда нов проект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав. Той беше представен от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков.
Минималните изисквания ще бъдат различни за отделните видове научни степени и академични длъжности по научни области и професионални направления и ще са съобразени с тяхната специфика. Те ще отразяват измеримите научни и академични постижения на учените. Кандидат за научна степен или академична длъжност, който не покрива необходимите изисквания, няма да бъде допускан до оценяване.

Изискванията ще представляват съвкупност от обобщени показатели в съответната научна област, които ще носят на кандидатите определен брой точки. Показателите са два вида:

– Наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художественотворческата или спортната дейност, и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. Сред наукометричните показатели могат да бъдат брой на авторски монографии, на статии и цитати в реферирани или индексирани списания, както и брой на подадени заявки за национални или международни патенти. В художественото творчество и в спорта ще се взима предвид броят на авторските изложби, на филми, и спортни постижения.
– Академични. Те може да са броят на въведените нови лекционни курсове, на защитени под ръководството на съответния учен дисертации, както и броят на издадени учебници. Конкретните изисквания ще бъдат определени след дискусия в научните и академичните среди. Ще бъдат взети предвид и предложенията, дадени от висшите училища и научните организации. Всяко училище и организация ще има правото да определи допълнителни изисквания за своите кандидати.

Николай Денков академична анучна степен изисквания плагиатство

Министърът на образованието и науката ще осъществява административен контрол върху прилагането на минималните национални изисквания.

Това няма да нарушава принципа за автономия на висшите училища, тъй като окончателните решения за присъждане на научна степен или за назначаване на академична длъжност ще са на факултетните съвети, както досега. Ако обаче се установи, че висше училище или научна организация системно нарушава тези процедури, министърът на образованието ще има правото да предложи отнемане на институционалната акредитация на съответния университет или на акредитацията на докторските програми на научната организация.

Документът определя също условията и реда за установяване на научно плагиатство.

Такава възможност ще има както при процедурите, така и след получаването на научна степен и заемането на академична длъжност. При сигнал министърът на образованието определя научно-експертна комисия, която да изготви анализ за наличие или липса на плагиатство. Ако се установи, че даден учен е откраднал чужд труд, той може да бъде освободен от академична длъжност или докторската му степен да бъде отнета. Това става по предложение на факултетния или научния съвет до ректора на висшето училище или до ръководителя на съответната научна организация.

Ще бъде създадена и публична електронна база данни за придобилите научна степен, за защитените дисертации и за хабилитираните лица у нас.

- реклама -