ВАС отмени Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата

Тричленен състав на Върховния административен съд

отмени Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Административно дело № 1925 от 2022 г. е образувано по жалба на Община Варна и кмета на Община Варна.

Върховните магистрати приемат,

че преди издаване на процесната наредба, министърът на регионалното развитие и благоустройството е имал задължение да проведе обсъждане на проекта за нормативен акт със заинтересованите лица и организации, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по него.

През август 2022 г. беше съобщено,

че с проект на нова наредба Министерството на регионалното развитие и благоустройството преразглежда реда на организацията на движението по пътищата за обществено ползване.

Откриването на производството по

издаване на нова наредба следва да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, като това включва и основните съображения за издаването на акта.

В случая засегната от акта е

широка общественост, на която не е дадена възможност за участие в административното производство. Проследяването на действията по внасяне и обсъждане на предложението, по неговото съобщаване и разглеждането му налага извод, че не са спазени изискванията на цитираните норми за оповестяването и сред обществеността

по подходящ начин, посочват от ВАС.

Наредбата не съответства на изискванията на чл. 9 от Закона за нормативните актове и чл. 36, ал. 1 от Указ № 883/1974 г. за формулиране на разпоредбите на нормативните актове, като в нея липсват ясни правила

за конкретизация и изчерпателност

на условията и реда, по който следва да се осъществи организацията на движението, което затруднява и обърква задължените правни субекти, допълват още от ведомството.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено