Цацаров проверка Слънчев бряг инфраструктура такси

Цацаров проверява законни ли са таксите и наемите за инфраструктурата в Слънчев бряг

Главният прокурор Сотир Цацаров Слънчев бряг е разпоредил на Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура – Бургас извършване на проверка по реда на надзора за законност на дейностите, извършвани на територията на к.к. „Слънчев бряг“.

Предметът на проверката обхваща законност на събираните плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др. от страна на “Слънчев бряг” АД и на Община Несебър, за времето на активния летен сезон 2016 г., съобщиха от прокуратурата.

Надхвърлило ли е правомощията си „Слънчев бряг“ АД

75 % от капитала на „Слънчев бряг“ АД  е държавна собственост.Дружеството не е  административен орган и не е част от изпълнителната власт. Въпреки това Съветът на директорите, чрез свои актове, е въвело редица изисквания за извършване на стопанска дейност, с които се въздейства едностранно в правната сфера на неограничен кръг лица.

Издалият акта правен субект (СД на „Слънчев бряг“ АД) не е оправомощеният от законодателя правен субект да формира валидно вола и така да упражни държавна власт. А щом липсва надлежно оправомощен субект, налице е липса на същностен елемент на акта и той е нищожен.

Извършената проверка е установила основания за предприемане на действия от страна на прокуратурата по отношение на четири решения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“АД. Решенията са издадени от некомпетентен орган – Съвета на директорите на к.к. “Слънчев бряг“, а не от Община Несебър, поради което Окръжна прокуратура – Бургас ги е протестирала пред Административен съд – Бургас и е поискала обявяването им за нищожни.

Статутът на пътищата

Атакуваните решения касаят промяна на статута на пътищата, собственост на „Слънчев бряг“ АД, общите условия за ползването на инфраструктурата на комплекса и правилата за движение по неотворените за обществено ползване пътища, както и две решения за определяне на цените на предоставяне на права и услуги в комплекса.Слънчев бряг инфраструктура проверка прокурор

На 01.03.2011 г., Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД е приел решение за промяна на статута на пътищата на „Слънчев бряг“ АД като от отворени за обществено ползване, ги е променил в частни пътища, неотворени за обществен достъп. Със същото решение е одобрен и проект за „Организация на движение и обособяване на паркоместа за „Синя зона“ в к. к. “Слънчев бряг – изток“, като са въведени правила за движение по нея.

По силата на това решение дружеството изисква заплащането на такси за ползването на транспортните и пешеходните алеи в комплекса. От събраните в хода на проверката материали е установено, че тези пътища нямат статут на „частни пътища, неотворени за обществено ползване“, а представляват публична общинска собственост. Те, съгласно Закона за пътищата, се управляват от кмета на съответната община, който има материалната компетентност от закона да постановява заповеди с оглед правилното ползване и управление на тези пътища.

Според прокуратурата, Съветът на Директорите няма компетенции за промяна на статута на частните пътища на „Слънчев бряг“ АД.

„Дружеството „Слънчев бряг“ АД, чрез Решение на Съвета на Директорите, превишава правата си, като осъществява привидна, идентична с административната дейност, изразяваща се във властническо волеизявление, с което се създават задължения, респ. права за големи групи от хора.

Като стопанска организация, регистрирана по ТЗ, „Слънчев бряг“ АД е субект на правото, равнопоставен на всеки друг- ЮЛ или ФЛ, поради което е некомпетентно да се произнася с волеизявления, припокриващи се с административни актове. Единствена административно-териториална единица според Конституцията на РБ, компетентна да прави това, е Община Несебър“ е посочено в протеста.

Проверка за управлението на всички пътища в комплекса

Едновременно с това Окръжна прокуратура – Бургас е отправила предложение по реда на надзора за законност и до кмета на община Несебър, за извършване на незабавна проверка на ползването и управлението на всички пътища, които са отворени за обществено ползване в к. к. „Слънчев бряг“, както и да издаде необходимите административни актове за правилното ползване и управление на тези пътища. За предприемането на тези мерки прокуратурата е определила срок на кмета на община Несебър – 30.09.2016 г.

Сделки с трети лица

С решение от 07.04.2014 г. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е приел и действат Общи условия за ползването на инфраструктурата на к.к. “Слънчев бряг – изток”. Тези Общи условия съдържат Правила за движение по неотворените за обществено ползване пътища в к.к. “Слънчев бряг – изток”. Те са приети под формулировката «за сключването на сделки с трети лица за ползване на собствената на „Слънчев бряг“ АД инфраструктура, срещу заплащане на дължимата цена на услугата на предоставянето».

В тях са предвидени контролни режими, правила, права и услуги, които не представляват търговски сделки по смисъла на търговския закон.

Търговското дружество не е административен орган, а актовете му имат вътрешноведомствен характер. Тъй като дружеството е гражданскоправен субект, а не орган, упражняващ властнически правомощия, актовете им не представляват властническо волеизявление, съответно на административен акт, поради което са нищожни.

Прокуратурата иска Решенията да бъдат обявени за нищожни

С Решение от 05.04.2016 г. и Решение от 15.06.2016 г на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са актуализирани цените на предоставяните права и услуги за ползване на инфраструктура и цените за тях. Единственият оправомощен орган на територията на к.к.“Слънчев бряг“ да приема такива е Община Несебър.

Община Несебър е регламентирала плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др., чрез подзаконови нормативни актове-наредби, приети с Решения на Общинския съвет. С атакуваните решения се дублират регламентираните от общината дължими такси, което е незаконно и недопустимо. Затова Окръжна прокуратура – Бургас е поискала и тези решения да бъдат обявени за нищожни, като издадени от некомпетентен орган.

- реклама -