Топим се: НСИ отчете колко е намаляло населението ни за година

обхване десетгодишен период,

като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори. В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Раждаемост

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-27 през 2020 г. е 9.1‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 11.2‰, следват Кипър – 11.1‰, Франция и Швеция – по 10.9‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 6.8‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в страната, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението. Към 31.12.2021 г. броят на жените във фертилна възраст е 1 432 хил., като спрямо предходната година намалява с 20 хил., а спрямо 2011 г. – с 218 хиляди.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, нараства от 2 897 през 2020 г. на 3 015 през 2021 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години намаляват от 2320 през 2020 г. на 2 278 през 2021 година. Половината (49.4%) от ражданията през 2021 г. са първи за майката, 37.6% – втори, а 12.9% – трети и от по-висока поредност. Тоталният коефициент на плодовитост3 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените.

През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58, като нараства с 0.02 спрямо 2020 година. През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете остава непроменена спрямо 2020 г. – 27.5 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.6 години за област Сливен до 30.5 години за област София (столица).

Смъртност

Броят на починалите през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност4 – 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, отчитат от НСИ. Смъртността сред мъжете (23.2‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.2‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 078 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰), отколкото в градовете (19.2‰). С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.

Средна продължителност на живота

Средната продължителноса общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1 година.

Външна миграция

През 2021 г. 26 755 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 48.4% от тях са мъже. Всеки втори емигрант (50.6%) е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 15.6%, а тези на 60 и повече навършени години – 9.8% от всички емигранти. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (23.9%), Обединеното кралство (17.4%) и Испания (13.0%).

Отрицателен естествен прираст

През 2021 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-6.8‰), Сливен (-9.0‰) и Варна (-9.2‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 25.7‰, следвана от областите Монтана – минус 23.1‰, и Габрово – минус 22.1‰. В двадесет и четири области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2021 година.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено