Стартира мярката за младите фермери

Стартира приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лв. Около 50 хил. лв. е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер.

Чрез подмярката се цели да бъдат подкрепени проекти на млади фермери, с които ще се подобри цялостната им дейност и конкурентоспособност на стопанствата им.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 28.02.2022 г.

Документи могат да се изпращат изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Електронно ще се извършва и оценката на проектните предложения.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

- реклама -