Срещу финансови далавери: КФН ще дава информация на ДАНС

Срещу финансови далавери: КФН ще дава информация на ДАНС. Ще се спазват разпоредбите за разкриване на банкова и служебна тайна.

Комисията за финансов надзор ще дава

писмена информация на ДАНС по своя инициатива или при писмено поискване от агенцията за постъпили

заявления от лица,

които искат да притежават участие в поднадзорните на КФН лица, ако придобиването е предмет на предварителен надзор

от страна на комисията или нейни органи.

Информация ще се предоставя и за физическите лица – действителен собственик на поднадзорни на КФН лица. Става въпрос за дружества от застрахователния сектор, пенсионноосигурителния и т. н.

Това е разписано в инструкция,

която уреждат условията, редът и начинът за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

и Комисията за финансов надзор.

Обменът ще става основно при предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с икономическата и финансовата сигурност на страната, както и при Република

съмнения за пране на пари.

Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване

на разпоредбите на съответните

законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи условията и реда за събиране,

съхраняване, обработване, използване

и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация, данъчно- осигурителна или друга защитена от закон информация.

За взаимодействие и обмен на

информация председателят на ДАНС определя точка за контакт, която е в специализираната дирекция, пише още в инструкцията.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено