Софтуер следи работим ли на черно

Софтуер следи работим ли на черно. Делът на сивата икономика у нас се оценява на около 30%. Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно.

Работодателите също могат да проверят

доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат проверени на място. Това е възможно благодарение на иновативен софтуер.

Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта.

Софтуерът представлява въпросник,

който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

С попълването на въпросника

работникът получава отговори доколко са спазени трудовите му права, какви биха били последствията за него от допусканите нарушения от страна на работодателя му, както и насоки в кои случаи има основание

да потърси съдействие от контролните органи.

За да бъде направена самоценката, трябва да бъде попълнен въпросникът, който съдържа въпроси, касаещи общата демографска информация и оценяваните рискове. Има възможност въведените отговори да бъдат прегледани и след това

да се запазят чрез натискане на бутона „Запази“.

Страницата на оценката се активира след запазването. На нея след всеки въпрос е показана препоръка в зависимост от отговора. В долния край на страницата е показана общата оценка и препоръките към нея (с фон на „светофарен принцип“).

Чрез събираната информация не могат да бъдат

идентифицирани конкретни лица. Данните имат за цел да се постигне по-добро информиране на работниците и служителите за степента на индивидуалния риск от полагане на недеклариран труд, а в обработен вид ще послужат за подобряване на информационната и контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с акцент върху справянето с недекларирания труд.

По различни проучвания и оценки недекларираният

труд у нас е около 30 на сто. Все по-рядко той се среща в най-чистия му вид – работа без никакъв договор. Най-често вече се използват формите на договори с т.нар. фиктивни клаузи – договаря се писмено по-кратко работно време от реално отработеното или по-ниско възнаграждение от реално получаваното. Така част от парите се дават на ръка, без върху тях да се заплащат данъци и осигуровки.

На второ място се прилага практиката

да не се изплаща извънреден труд, както и да се използват прикрити трудови договори – тоест сключва се граждански договор при наличие на трудови правоотношения, което също намалява разходите и за двете страни за данъци и осигуровки.

Инспекцията по труда предупреждава

работещите, че когато не договарят писмено реалните условия, при които работят, те губят трудови и осигурителни права. При необходимост те, също така, не могат да докажат при какви условия наистина са работили и рискуват да не могат да получат

защита от контролните органи или в съда.

Работодателите от своя страна рискуват да бъдат санкционирани, а заради недобрите условия на труд губят и квалифицирана работна ръка.

- реклама -