партии Сметна палата

Сметната палата откри разминавания в 323 декларации на висши държавници

Сметната палата установи разминавания в 323 декларации на висши държавници.

От одитния орган съобщават, че са публикувани списъците по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Публикуваният списък е в два раздела – първият раздел съдържа заключенията за несъответствие при ежегодните декларации и уведомления, а вторият – при встъпителните и финални декларации.

За всички останали лица, които са подали ежегодни, встъпителни и финални декларации през посочения период на 2016 година, проверката е приключила със заключение за съответствие.

Проверени са общо 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и встъпителна декларации до 13 септември 2016 година.

Проверката на имуществените декларации обхваща, освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона.

Установени са 252 заключения за несъответствия при ежегодните декларации и 71 заключения за несъответствия при встъпителните и финални декларации.

За декларациите, при които е установено несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

- реклама -