сметна палата Сметна палата, доклад, одит, министър на икономиката, държавни предприятия, контрол

Сметната палата: Дейността на министъра на икономиката в държавните дружества не е достатъчно ефективна

Дейността на министъра на икономиката по упражняването на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала не е достатъчно ефективна.

Това е основният извод от извършения от Сметната палата одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от януари 2018 г. до края на 2019 г., съобщиха от Сметната палата.

Няма държавна стратегия как търговските дружества повишават растежа на икономиката и конкурентоспособността й.

Липсва ясна стратегия, която да обосновава участието на държавата в стопанската дейност чрез публичните предприятия с очертани мисия, визия, конкретни финансови и нефинансови цели, и определяне на ролята и отговорностите на държавните органи, в т.ч. на министъра на икономиката, за тяхното изпълнение.

Поради това и планирането на дейността на министъра на икономиката по упражняване на правата на държавата в тези дружества не е достатъчно ефективно. Не е ясно по какъв начин те допринасят за постигането на мисията и стратегическите цели на водената от Министерството на икономиката обществена политика за: повишаването на конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на икономически растеж и ръст на износа, създаване и развитие на индустриална и иновационна инфраструктура, намаляване на административната тежест за бизнеса, подпомагане на малките и средни предприятия и други, посочват от Сметната палата.

Министърът не контролира 56 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на търговските дружества.

Според Сметната палата не е регламентирано как се взема решение за промяна на субекта, който да упражнява правата на собственост в едно търговско дружество. Няма критерии дали правата на собственост да се упражняват пряко от министъра или дружеството да стане дъщерно и тези права да се прехвърлят на съответното холдингово дружество чрез увеличаване на неговия капитал с непарична вноска. Това създава риск от прилагане на субективен и непоследователен подход без ясни мотиви за преструктуриране на търговско дружество (промяната на принципала, който да упражнява правата на собственост в тях), смятат от Сметната палата.

Към края на 2019 г. 56 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на търговските дружества от системата на икономиката, са собственост на дъщерни дружества и министърът на икономиката няма преки правомощия за вземане на решения във връзка с тяхното разпореждане, посочват от Сметната палата.

Друг важен аспект, който има финансово изражение за бюджета – дъщерните дружества не правят отчисления от печалбата/не разпределят дивидент в полза на държавата (т.е. в държавния бюджет), а отчисленията от тяхната печалба (в случай че има такива) се правят в полза на съответното холдингово дружество, чиято собственост са те.

Министърът контролира пряко дружества като „Плод – Зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово, но не и публични дружества като „Кинтекс“ ЕАД и „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

По баланса на Министерството на икономиката към 31 декември 2019 г. са заведени дялове, акции и съучастия в размер на 2, 26 млрд. лв. Дружества с държавно участие в капитала, в които МИ притежава дял са 97, от тях 54 са действащи, 22 са в процедура по ликвидация, а 21 дружества са в процедура по несъстоятелност.

През одитирания период министърът на икономиката упражнява пряко правата на собственост на държавата в следните действащи търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала:

1 „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД 100%
2 „Национална компания индустриални зони“ ЕАД 100%
3 „Държавна консолидационна компания“ ЕАД 100%
4 „Българска банка за развитие“ АД 99.99%
5 „София Тех Парк“ АД 89.19%
6 „Плод – Зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово 100%
7 „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, гр. Сливен 94.36%
8 „Еко Антрацит“ ЕАД 100%
9 „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД 100%
10 „Матхим“ ЕООД 100%

В рамките на одитирания период притежаваните от държавата акции и дялове в дружествата „Еко Антрацит“ ЕАД, „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, и „Матхим“ ЕООД са внесени под формата на непарични вноски в капитала на ДКК ЕАД.

ДКК ЕАД и дъщерните й дружества не са обект на този одит, поради това че тя е включена самостоятелно за одит в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2021 г., посочват от Сметната палата.

Оказва се, че министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в „Плод – Зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово – дружество, което e със собствен капитал на стойност 272 хил. лв., активи в общ размер на 285 хил. лв. и приходи от оперативна дейност от 146 хил. лева, изтъкват от палата.

В същото време търговски дружества, които са със значителни (в пъти по-големи) обороти, управлявани активи и собствен капитал, не са под прекия контрол на министъра, защото са със статут на дъщерни дружества, посочват от Сметната палата.

Такъв пример са дъщерните на ДКК ЕАД дружества: „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД със собствен капитал от 290 млн. лв., управлявани активи за 474 млн. лв. и приходи от оперативна дейност над 254 млн. лв.; „Кинтекс“ ЕАД със собствен капитал от 81 млн. лв., активи за над 157 млн. лв. и приходи от оперативна дейност 120 млн. лв.; други дружества от отбранителната индустрия като „Нити“ ЕАД и „Авионамс“ АД; „Еко Антрацит“ ЕАД, „Монтажи“ ЕАД.

Българската банка за развитие кредитира големи предприятия с половината от кредитния си портфейл в разрез със своята мисия, посочват от Сметната палата.

Българската банка за развитие (ББР) АД и дъщерните й дружества не са контролирани ефективно и очакваните ползи за обществото от тях не са постигнати в достатъчна степен.
Сметната палата е дала 10 препоръки на министъра на икономиката, които трябва да бъдат изпълнени до 10 месеца.

- реклама -