БНР КРС санкция програма "Хоризонт" Сметна палата одит, Светослав Костов оставка контрапротест кандидати генерален директор

Сметната палата дава на прокуратурата управлението на БНР по времето на Александър Велев

Сметната палата е внесла в Народното събрание одитния доклад за финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2019 г. Одитът бе възложен на  палатата от Народното събрание през есента на 2019 г.

Части от доклада и материали към него са изпратени на прокуратурата.

По това време националното радио е било управлявано от Александър Велев.

Части от доклада, в които има наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджета на БНР, ще бъдат изпратени и на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Несъответствията

Дейността по планиране, отчитане и усвояване на трансферите от централния бюджет е в съществено несъответствие с правната рамка по Закона за радиото и телевизията, пишат от одитния орган. Без законово основание са планирани и осъществени подготовка, създаване и разпространение на програми, в несъответствие с условията (над определената продължителност) по индивидуалните лицензии на БНР, издадени от СЕМ, които в относителен дял са между 12 и 15 на сто от общия годишен обем на програмата на БНР. В резултат, общо за одитирания период незаконосъобразно са усвоени 14 112 748 лв. от трансфера от централния бюджет.

По видове приходи са установени несъответствия с правната рамка и договорите при приходите от: реклама, отразяване на предизборни кампании, спонсорство, съвместни проекти, технически услуги, договори с непарична престация – медийно партньорство и бартерни договори, концертна дейност.

Установените несъответствия с правната рамка за областта по приходната част на бюджета, които са количествено измерими и съществени по стойност, са в общ размер 15 617 023 лв. 

В общия обем на програмата, обвързан с трансферите от държавния бюджет чрез показателя „норматив за час програма“ за осигуряване на дейностите по подготовка, създаване и разпространение на програми, като радиопрограма са отчетени между 12 и 14 хил. часа годишно – общо за периода 39 912 часа, представляващи повторения на предавания или излъчени реклами. За тях трансферите по норматива са усвоени в пълен размер, независимо че не са извършени разходи за подготовката и създаването на повтаряните предавания и излъчваните реклами – два от трите компонента, определящи предназначението на субсидията от държавния бюджет. По тази причина при одита не е получена разумна увереност, че съответстващите им трансфери в общ размер за периода 16 719 655  лв. са усвоени законосъобразно.

Област „Разходи по бюджета на БНР“

Длъжностната структура на персонала през одитирания период не осигурява необходимия кадрови ресурс за осъществяването на дейността на обществения доставчик на радио услугата, предварително заявените намерения и задълженията по договора за управление на генералния директор на БНР. За разходи по трудови правоотношения в общ размер 654 350 лв. са установени несъответствия с правната рамка по различни аспекти. Управлението на човешките ресурси е в съществено несъответствие с правната рамка при: създаването и актуализирането на вътрешните актове; създаването и промяната на структурата на персонала; съставянето на длъжностни характеристики; прилагането на конкурсното начало, подбор и назначаване на персонал; планиране на средства за ДМС; изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения и други. Системата за финансово управление и контрол в БНР-София по отношение на управлението на персонала и разходите по трудовите и извънтрудовите правоотношения е неадекватна и неефективна.

Разходите за издръжка и капиталовите разходи са осъществени в съществено несъответствие по различни съществени аспекти с действащата през одитирания период правна рамка и договорите.

За разходи в общ размер 1 761 646 лв. при одита не е получена разумна увереност за законосъобразност и съответствие с правната рамка, поради липсата на надеждни и достатъчни писмени доказателства, че дейностите и активите, които са платени, са били действително необходими за дейността на БНР и са действително извършени. Разходите са извършени в нарушение на принципите, определени с правната рамка по Закона за публичните финанси, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за радиото и телевизията и договорите за управление на органите за управление на БНР.

През одитирания период СФУК в областта не е била достатъчно ефективна.

Област „Управление и разпореждане с имущество“

Установените съществени по стойност несъответствия с правната рамка и договорите, които са количествено измерими, са в общ размер 1 083 288 лв. (лихви за забава по неплатени и просрочени задължения за такса за битови отпадъци (ТБО) за административни/стопански сгради и почивни станции; неподаване на декларация за освобождаване от ТБО за почивни станции; разходи по договори за сметосъбиране и сметоизвозване; невъзстановени разходи за консумативи на отдадени под наем имоти – държавна собственост, платени от БНР вместо от наемателя; неплатени наеми по договори за наем; непотърсени от наематели вземания за неустойки при забава на плащанията; плащане на застраховки за автомобили, обявени за продажба; пропуснати приходи от наеми по бюджета на БНР).

Имотите и вещите – държавна собственост, наемните правоотношения и ползването на имотите/части от имотите, не са управлявани с дължимата грижа на добър стопанин и съобразно принципите за законосъобразност и добро финансово управление съгласно изискванията на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Правилника на БНР и задълженията по договорите за управление на генералния директор и членовете на управителния съвет на БНР.

На генералния директор на БНР са дадени 12 препоръки, като в срок от 6 месеца следва да бъдат предприети мерки за изпълнението им.

 

 

- реклама -