Сметната палата чака отчетите на партиите за предизборните им кампании

Сметната палата чака отчетите на партиите за предизборните им кампании

Сметната палата чака от партиите отчетите им за предизборните кампании за двата вида избори на 9 юни – парламентарни и европейски. Крайният срок е до 19 юли 2024 г. (петък) включително. Посочва се, че срокът за представяне на отчетите е 30 работни дни след изборния ден съгласно Изборния кодекс.

Участниците трябва да подадат отчетите си поотделно за всеки от двата вида избори.

Те трябва да се изпратят от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства,

както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в размер над една минимална работна заплата.

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в ЕРИК в секция „Документи“ в раздела за съответния вид избори. У

казания за изготвяне на отчетите могат да се намерят на интернет страницата на Сметната палата

в раздел „Контрол – избори“ – „Отчитане на предизборната кампания“.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

В случай че декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

Сметната палата напомня и че до 30 работни дни след вота доставчиците на медийни услуги,

социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети – също поотделно за всеки от двата вида избори.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено