След приемането на еврото: Може ли банката да поиска да се предоговарят ипотени кредити в евро?

След приемането на еврото: Може ли банката да поиска да се предоговарят ипотени кредити в евро? И ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на кредитите – ето отговорите на БНБ и финансовото министерство на тези въпроси.

България все още се надява да не пропусне

„прозореца“ за влизане в еврозоната. От думите на зам.-редседателя на ЕК Валдис Домбровскис стана ясно, че това може да стане най-рано от 1 януари 2025г. А БНБ и финансовото министерство се опитват да отговорят някои от най-често задаваните въпроси на българите относно въвеждането на единната валута. Ето част от тях.

Имам кредит за жилище в евро. Може ли банката да иска предоговаряне на условията по него след въвеждане на еврото?

От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени

договори между банките и техните клиенти

или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането, казват от БНБ и финансовото министерство.

Как ще се превалутират кредитите от лев в евро?

От деня на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро ще се считат за заеми в евро.

Не се допуска превалутирането

да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или

като основание за други подобни действия

от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Същото ще важи и за небанковите финансови институции,

които предоставят кредити на клиенти.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за заеми, независимо дали те са заеми в левове или заеми с валутна клауза в евро, тъй като въпросът за тяхното преобразуване ще бъде регламентиран от еврозакона.

По-конкретно еврозаконът ще предвижда,

че договорите за кредит остават в сила и сумите, деноминирани в левове в тези споразумения, ще се считат за суми в евро,

като те се превалутират по официалния

фиксиран курс, изразен до пети знак след десетичната запетая, и се закръглят по правилата, разписани в бъдещия Закон за въвеждане на еврото.

Ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на кредитите?

Ако договореният лихвен процент по заема е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото.

Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен

процент в лева към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както за клиента, така и за банката. В тази връзка преминаването

от фиксиран лихвен процент в левове

към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това

в левове към датата на извършване на конверсията.

Ако заемът е договорен с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран от разпоредбите на еврозакона. Преминаването от променлив лихвен процент в левове

към променлив лихвен процент в евро

следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на лихвеното плащане в левове към

датата на извършване на превалутирането.

В тази връзка финансовото състояние на длъжника не трябва да бъде причина за влошаване на лихвените параметри по договора. Промяната на референтните лихвени проценти от левове към евро следва

да бъде извършена по достатъчно обоснован

и прозрачен начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил

в левова равностойност на своето задължение.

Банките и другите финансови институции ще трябва предварително да информират клиентите си за предстоящите

промени (например три месеца)

преди официалното преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяването на страниците си на алгоритъма за преизчисления на лихвения процент.

- реклама -