МТСП мерки социални домове коронавирус COVID-19 МТСП, фирми, работни места Агенция за качеството на социалните услуги

Създава се Агенция за качеството на социалните услуги

Правителството одобри Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Създаването й като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги е регламентирано в Закона за социалните услуги, който е в сила от 1 юли 2020 г. С Устройствения правилник се определят дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

Агенцията ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със Закона за социалните услуги мониторинг на социалните услуги на национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите.

Агенцията ще лицензира частните доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място на посочени от кандидатите обстоятелства.

Тя ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, включително и задължителна първа проверка на новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга до 6 месеца от стартирането й.

Агенцията се създава в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет. Щатната численост на агенцията е 79 души.

- реклама -