Сарафов с указания към прокурорите за отнемането на автомобили след употреба на алкохол и наркотици

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов утвърди методически указания до прокурорите в цялата страна във връзка с измененията и допълненията на Наказателния кодекс,

в частност шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

Промените влязоха в сила на 4 август 2023 г. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

С тях законодателят е предвидил обезпечаване на отнемането в полза на държавата на превозно средство,

послужило за извършване на престъпление, или присъждане на неговата равностойност в случаите, когато водачът не е собственик.

В указанията се обръща внимание на своевременното събиране на доказателства по досъдебните производства за превозното средство, послужило за извършване на престъпление,

за неговата собственост, стойността му и имущественото състояние на обвиняемия, както и на усложненията, които биха могли да възникнат при изясняване на тези обстоятелства.

Разяснено е в кои случаи превозното средство следва да се приобщи като веществено доказателство по досъдебното производство и кога това не се налага.

„Превозното средство следва да бъде внимателно огледано, описано в съответния протокол и фотографирано,

като се вземат мерки да не се повреди или измени, включително да се запечата и посочи място за неговото съхранение,

съобразно с предстоящите действия по разследването“, се посочва в методическите указания.

Препоръчва се да се преценява съобразно конкретната ситуация необходимостта приобщеното като веществено доказателство превозно средство да се съхранява до приключване на разследването.

В указанията се акцентира и на мерките, които прокурорите могат да предприемат за обезпечаване на отнемането на превозни средства и на наказанието глоба.

Една от тях е да се отправя своевременно искане до съответния първоинстанционен съд,

съобразено с тълкувателната практика на Върховния касационен съд.

Изброени са конкретни случаи,

при които следва да се отправят искания за обезпечения с оглед бъдещо присъждане на равностойността на превозното средство в полза на държавата или за обезпечение на наказанието глоба.

Незабавно след налагането на обезпечителни мерки, респективно след извършване на съдебно-оценителна експертиза,

прокурорите трябва да преценяват възможността за връщане на иззето превозно средство,

когато то не е собственост на дееца или той е съсобственик с други лица, съобщават от прокуратурата.

На административните ръководители на апелативните прокуратури е указано да създадат организация за проучване и анализ на практиката на прокуратурите и съдилищата в съответния район във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и при констатиране на неправилна или противоречива практика да сезират Върховната касационна прокуратур

- реклама -