Санкции за работодателите, които плащат с повече от 5% по-малко на жените

Санкции за работодателите, които плащат с повече от 5% по-малко на жените. Нови правила позволяват сравняването на заплати и за пръв път обхващат и небинарните лица.

Нови закони ще задължават дружествата

от ЕС да оповестяват информация, която да позволява на служителите да сравняват заплатите и да съобщават за разлики в заплащането на жените и мъжете.

Нови правила в ЕС, одобрени от евродепутатите предвиждат обявите за свободните работни места и длъжностите да бъдат неутрални по отношение на пола, а процесите на набиране на персонал да се провеждат

по недискриминационен начин.

Ако отчитането на заплащането показва разлика в заплатите на жените и мъжете от най-малко 5%, работодателите ще трябва да извършат съвместна оценка на заплащането в сътрудничество с представителите на работниците си.

Държавите членки ще трябва да въведат

възпиращи санкции, например глоби, за работодателите, които нарушават правилата. Работник, който е претърпял щети в резултат на нарушение, има право да поиска обезщетение. За първи път в обхвата на новите правила бяха включени междусекторната дискриминация и правата на небинарните лица.

Заплатите вече няма да са тайна

Правилата предвиждат,  работниците и техните представители ще имат правото да получават ясна и пълна информация за индивидуалните и средните равнища на заплащане, групирани по пол. Поверителността при заплащането ще бъде забранена; не следва да има договорни условия, които да ограничават работниците да оповестяват възнаграждението си или да търсят информация за същата или други категории възнаграждения на работниците.

Прехвърляне на доказателствената тежест

По въпроси, свързани със заплащането, доказателствената тежест ще се прехвърли от работника към работодателя. В случаи, когато работникът счита, че принципът на равно заплащане не е приложен и сезира съда, националното законодателство следва да задължи работодателя да докаже, че не е имало дискриминация.

Права и за небинарните

„ Небинарните хора имат същото право на информация като мъжете и жените. Горда съм, че с тази директива за първи път определихме междусекторната дискриминация

в европейското законодателство

и я включихме като утежняващо обстоятелство при определянето на санкциите”, казва Самира Рафаека от комисията по правата на жените и равенството между половете.

„Това законодателство ясно показва, че не приемаме никакъв вид дискриминация в заплащането

на жените и мъжете в ЕС.

В исторически план женският труд е подценяван и нископлатен и с тази директива предприемаме важна стъпка, за да осигурим равно заплащане за труд с равна стойност,.“ заяви Кира Мари Петер-Хансен от комисията по заетост и социални въпроси в ЕП.

Новите правила ще влязат в сила двадесет дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

- реклама -