правителство програма за превенция и защита от домашно насилие

Съдилищата са изпратили 2432 заповеди до МВР за защита на пострадали от домашно насилие

В Министерство на вътрешните работи няма изградена автоматизирана информационна система, в която да се регистрират сигналите за домашно насилие, тъй като този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.Това заявява вътрешният министър Валентин Радев в отговор на депутатки въпрос за приложението на Закона за защита от домашното насилие.

Министерство на вътрешните работи, респективно Главна дирекция „Национална полиция“ е изготвила предложение за предефиниран проект на тема: „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2019-2021 г., програма „Вътрешни работи и сигурност“, на стойност 620 000 Евро.

В изпълнение на утвърдените Методически указания за действия на полицейските органи при случаи на домашно насилие, ежемесечно в Главна дирекция „Национална полиция“ се събира информация относно издадени заповеди за защита от районните съдилища в страната.

За изминалата 2017 г., в структурите на Министерството на вътрешните работи от районните съдилища в страната са били изпратени 2432 заповеди за защита на пострадали лица от домашно насилие, от които: София – град – 351; София – област – 49; Пловдив – град – 205; Бургас – 163; Варна – 185; Плевен – 72; Стара Загора – 97.

Проблемите при прилагането на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/ от страна на полицейските служители са свързани с липсата на:

Национален съвет, който да координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на пола и да следи и отчита изпълнението им;

целево финансиране на дейности по превенция на домашното насилие; работещи неправителствени организации в малките градове на страната; кризисни центрове за настаняване на жени и деца – жертви на домашно насилие; програми за работа с насилниците; достатъчно обучени полицейски служители;

специализирани служители за работа с жертви на домашно насилие; алгоритъм за изготвяне на оценка на риска;

съдействие от страна на свидетели на актовете на насилие, а в някои случаи и на самата жертва.

През 2016 – 2017 г. по проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, финансиран по Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, са организирани и проведени редица семинари. В резултат на работата по проекта, Главна дирекция „Национална полиция“ изготви 2 наръчника, проведени са две обучения за 56 обучители и три семинара за 180 полицейски служители от цялата страна.

- реклама -