сн. БГНЕС

Съдът разреши регистрация на партията на Слави Трифонов

Софийски градски съд постанови вписване на партия „Има такъв народ“ в публичния регистър на политическите партии. Съдебният състав, с председател съдия Цветанка Бенина, прие, че са изпълнени всички законови изисквания, молбата за регистрация е основателна и процесуално допустима.

Символът на партията също не противоречи на нормата на закона, съобщиха от съда.

Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд и трябва да бъде вписано в публичния регистър на политическите партии в 7 – дневен срок от влизането му в сила.

В мотивите си за регистрация на партията съдът заявява, че са спазени всички изисквания.

По делото са представени в оригинал: протокол на Инициативния комитет за учредяване на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ от 27.01.2020г.; учредителна декларация, съдържаща основните принципи и цели на политическата партия; декларации по чл. 11 ЗПП, подписани от учредителите след приемане на учредителната декларация; протокол на Мандатната комисия от 16.02.2020г.; протокол на Учредителното събрание от 16.02.2020г.; списък на членовете на ръководните и контролните органи на партията с посочени три имена и ЕГН на съответно избраните членове; списък на 808 членове – учредители, присъствали на Учредителното събрание от 16.02.2020г., с посочени в него три имена, ЕГН, постоянен адрес и подпис на всеки от тях; Устав на партията, приет на Учредителното събрание от 16.02.2020г., както и проект на същия; списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на 3058 членове, както и подписани от тях декларации по чл. 11 ЗПП; нотариално заверени образци от подписите на членовете на изпълнителния съвет на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“; нотариално заверена декларация от представляващия и председател на партията – Станислав Тодоров Трифонов, удостоверяваща автентичността на документите; Удостоверение за уникалност на името, издадено от Софийски градски съд; графично изображение на символа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Така мотивиран, съдът постановява вписване в публичния регистър на политическите партии при Софийски градски съд политическа партия с наименование „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Одрин № 70, ет. 7, ап. 18.

Постановява вписване на Устава на партията, който е приет на учредително събрание от 16.02.2020г. и който следва да се счита неразделна част от решението на съда по регистрацията на партията.

- реклама -