ЦСКА-София нов стадион

Съдът не уважи жалбата срещу новия стадион на ЦСКА-София

Административният съд на София премахна последната пречка срещу новия стадион на ЦСКА-София. Това стана с прекратяване на дело №10156/2023 г. срещу реконструкцията на стадион „Българска армия“. Това се е случило вчера с определение на съдия Венета Кабурова. Тя е отхвърлила като неоснователна жалбата срещу издаденото разрешително за строеж от главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

Още на 31 октомври Кабурова е оставила без разглеждане жалбата, подадена от Николай Веселинов. Като мотиви са посочени липсата на документ за платена държавна такса и липсата на ясен правен интерес от страна на жалбоподателя. И за двете той е получил 7-дневен срок за предоставянето им.

В решението си от 20 ноември съдията е записала, че предоставените впоследствие доказателства за правен интерес от страна на жалбоподателя са нерелевантни. Тя цитира и позицията на Веселинов:

„Н. В. е приложил платежно нареждане за внесената държавна такса, като правния си интерес е обосновал с обстоятелството, че като част от населението на Столична община, с постоянен адрес на нейната територия, притежава законовото вещно право на ползване на всички терени – публична общинска собственост, предназначени за трайно удовлетворяване на обществени потребности, между които са и поземлените имоти, които граничат с поземления имот, за който е издадено разрешението за строеж и попадат в УПИ I „за парк, атракционен комплекс“.

Претенцията на жалбоподателя е отхвърлена, защото той „не се легитимира като възложител, собственик или носител на ограничени вещни права в поземления имот, за който е издадено разрешението за строеж, нито като лице, което има право да строи в него по силата на специален закон. Следователно за него не е налице правен интерес от оспорването и жалбата му е недопустима.“

В резултат производството по делото е прекратено. Решението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд. Ако това не се случи, ЦСКА-София може да започне с реконструкцията.

- реклама -