цени

С над 60% са се увеличили необслужваните бързи кредити

3.073 млрд. лв. са раздали до края на декември 2020 г. дружествата, специализирани в кредитиране, показва статистиката на БНБ.

За период от една година общия размер на бързите кредити е достигнал от 2.9 млрд. лева до 3.07 млрд. лева, което е увеличение с близо 6 на сто.

Към края на миналата година размерът на необслужваните заеми възлизат на 297.4 млн. лева.

Това представлява увеличение с 57.8% (109.0 млн. лева) в сравнение с края на декември 2019 г. и с 33.6% (74.9 млн. лева) спрямо края на септември 2020 година.

Вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 1.5 на сто (33.2 млн. лв.) до 2.298 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 78.9 на сто в края на декември 2019 г. до 75.8 на сто в края на същия месец на 2020 година.

В структурата на вземанията по кредитите от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2.168 млрд. лв. в края на 2020 година и на годишна база се увеличават с 1.6 на сто.

- реклама -