Родители пестят 50 лв. месечно за дете от данъци

Родители пестят 50 лв. месечно за дете от данъци.

Родители ще могат да ползват увеличеното данъчно

облекчение за деца още от август, когато се изплащат заплатите им за юли. Или дори в края на юли, ако възнаграждението им се плаща на последното число от месеца. Това следва от актуализацията в бюджета за тази година, с които бе въведен ред за

авансово изплащане на тази отстъпка.

С актуализацията се вдига и сумата на облекченията: годишната данъчна основа за едно дете се намалява с 6000 лева вместо с досегашните 4500 лева; за родители на две деца сумата се вдига от 9000 на 12 000 лева, а на тези с три и повече деца – от 13 500 на 18 000 лева.

Така реално родителите ще получат обратно

от държавата съответно до 600, 1200 и 1800 лева от платените от тях през годината данъци върху доходите си. Вдига се и данъчното облекчение за деца с увреждания, като годишната данъчна основа се намалява

с 12 000 лева вместо с 9000 лева и сумата

за получаване става до 1200 лева. Реално данъчната отстъпка е в размер на 50 лева месечно, а

за родители на деца с увреждания – 100 лева.

Вече не е нужно да чакаме края на годината, за да ползваме облекченията, както беше за доходите, получени през 2021-а. Причината е, че с актуализацията на бюджета се въвежда ред за авансово ползване на отстъпките.

Данъчните облекчения могат да се ползват

и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, след прилагане на други данъчни облекчения – за намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, разясниха от Националната агенция за приходите на въпроси на „Телеграф“.

Това става по следния начин: месечната данъчна основа

за юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни за: едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно; две деца – в размер на 1000 лв. месечно;

три и повече деца – в размер на 1500 лв. месечно.

За дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане размерът на данъчното облекчение е 1000 лв. месечно.

След това месечната данъчна основа за октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември. А за месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа от работодателя до 31 януари на следващата данъчна година.

Работникът или служителят еднократно избира да

приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя. С тази декларация той декларира, че са изпълнени условията в закона – облекчение се ползва за деца, ненавършили 18 г., родителят не е лишен от родителски права, детето да не е настанено извън семейството и др.

Важно условие за ползването на данъчно облекчение

е да няма неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. В декларацията също така работникът или служителят посочва, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, при когото е настанено детето за отглеждане, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година, както и че

няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

Авансовото прилагане на облекчението е възможно и за доходи от друга стопанска дейност и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Важно е да се има предвид, че това не важи в случаите,

когато размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода и когато лицето има доходи от трудови правоотношения и е

избрало да ползва авансово данъчното облекчение през работодателя.

Лицата, които се облагат като еднолични търговци, както и земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, не прилагат новите правила за ползване на облекчението при авансово облагане, разясняват от НАП.

Шефът може да ни откаже, ако не е променил софтуера за заплати

Възможно е в една компания само част от работниците и служителите да ползват авансово данъчното облекчение – тези, които са заявили това желание с декларация пред работодателя.

Работодателят трябва да създаде необходимата

вътрешна организация, свързана с представянето на декларацията от неговите работници и служители,

които ще желаят да ползват отстъпките.

Трябва да се има предвид, че ако работодателят е в невъзможност да приложи авансово облекченията (по една или друга причина, например необходимост от актуализация на софтуера за заплати и т.н.),

би могъл да информира своя персонал, че няма да

има възможност да приложи отстъпките при определянето на месечната данъчна основа за юли или октомври, разясняват от НАП.

При нисък доход разделяме отстъпката с партньора

Възниква въпросът какво се случва, ако доходите са ниски и не стигат, за да ползваме данъчното облекчение в пълен размер. В закона е предвидено правна възможност разликата да се ползва от другия родител, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация,

тоест трябва да се чака да изтече годината.

Има обаче и случаи, когато другият родител е в чужбина или с него няма връзка. Тогава този, който отглежда детето, реално ще може да ползва частично отстъпката, ако доходите му не стигат за цялата. Иначе казано, макар че размерът на данъчното облекчение за деца се определя

според броя на децата и родителят съответно ще има

право на облекчение за 2022 г. в размер на 12 000 лв., ако годишната му данъчна основа е по-малка от тази сума (например 10 000 лв.), то размерът на облекчението за него ще е равен на 10 000 лв., обясняват от НАП.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено