Рекордни обороти отчитат застрахователните брокери

Рекордни обороти отчитат застрахователните брокери. Премийният приход, реализиран през застрахователните брокери, достига рекордните 2.061 млрд. лв. От тях 1.862 млрд. лв. е реализиран в полза на застрахователи в България,

а 198.759 млн. лева – в полза на

застрахователи със седалище в други държави, сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) въз основа на справките на застрахователните брокери, извършващи дейност в България.

За сравнение през 2021 година

общият премиен приход, реализиран от застрахователни брокери е възлизал на 1.808 млрд. лева или нарастване с 13.95%. Повишение с 12.34 на сто има на премийния приход, реализиран в полза на застрахователи в България

от 1.657 млрд. лева, но най-висок

е ръстът от 31.67% на премийния приход реализиран в полза на застрахователи със седалище в други държави – от 150.947 млн. лева.

Топ 10 на най-продаваните застраховки

1. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС – 767 601 111 лв. премиен приход и 119 073 558 лв. приход от комисиони;

2. Автокаско – Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови – 549 670 630 лв. премиен приход и 134 080 713 лв. приход от комисиони;

3. Пожар и природни бедствия – 185 102 451 лв. премиен приход и 29 823 135 лв. приход от комисиони;

4. Заболяване – 59 395 635 лв. премиен приход и 9 359 098 лв. приход от комисиони;

5. Живот и Рента – 55 678 727 лв. премиен приход и 5 074 964 лв. приход от комисиони;

6. Заболяване – 44 460 294 лв. премиен приход и 6 280 389 лв. приход от комисиони;

7. Товари по време на превод – 27 951 665 премиен приход и 7 487 742 лв. приход от комисиони;

8. Обща Гражданска отговорност – 26 712 312 лв. премиен приход и 5 035 178 лв. приход от комисиони;

9. Злополука – 20 001 649 лв. премиен приход и 4 961 010 лв. приход от комисиони;

10. Допълнителна застраховка – 14 430 593 лв. премиен приход и 1 834 877 лв. приход от комисиони.

Топ 20 на застрахователните брокери за 2022 година

Общо 338 застрахователни брокери са развивали бизнес в страната в края на 2022 г. От тях 336 са подали годишни справки към КФН. В сравнение с 2021 година, техният брой намалява, от 345 регистрирани,

а 334 са подали годишни справки

към КФН. В класаицята има съществени размествания след първите трима, които запазват същите позиции от 2021 година. В скоби са местата, които брокерите са заемали в предишната класация.

1. Ес Ди Ай Груп АД

(първо място и в предишната класация за 2021 година) – премиен приход от 148 728 012 лева, всички в полза към застрахователи със седалище в България;

2. Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс ООД

(2) – премиен приход от 143 001 046.20 лева, от които 141 870 959.95 лв. в полза на застрахователи в България и 1 130 086.25 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

3. Марш ЕООД (3) –

премиен приход от 97 096 059.08 лева, от които 77 069 140.91 в полза на застрахователи в България и 20 026 918.17 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

4. Тотал Инс –

застрахователен брокер ЕООД (5) – премиен приход от 95 328 386.00 лева, от които 14 475 568.00 лева в полза на застрахователи в България и 80 852 818.00 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

5. Амаранд България ООД

(6) – премиен приход от 71 723 131.05 лева, от които 71 579 177.15 леваполза на застрахователи в България и 143 953.90 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

6. Брокер Инс ООД

(7) – премиен приход от 67 918 353.79 лева, от които 67 353 626.69 лева в полза на застрахователи в България и 564 727.10 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

7. Дженерал брокер ООД

(4) – премиен приход от 61 595 241.48 лева, от които 61 567 402.45 лева в полза на застрахователи в България и 27 839.03 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

8. Уникредит –

застрахователен брокер ЕООД (8) – премиен приход от 59 575 832.80 лева, от които 57 577 936.23 лева в полза на застрахователи в България и 1 997 896.57 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

9. Мусала Иншурънс брокер ООД

(9) – премиен приход от 58 530 163.34 лева, от които 57 919 864.49 лева в полза на застрахователи в България и 610 298.85 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

10. Греко България ЕООД

(32) – премиен приход от 54 663 117.00 лева, от които 48 029 665.00 лева в полза на застрахователи в България и 6 633 452.00 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

11 Юнайтед брокер ООД

(10) – премиен приход от 46 313 383.0 лева, от които 46 313 383.00 лева в полза на застрахователи в България и 0 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

12. Ей Ар Ес България ЕООД

(13) – премиен приход от 44 344 738.59 лева, от които 37 158 130.51 лева в полза на застрахователи в България и 7 186 608.08 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

13. Сайбър Левел клуб ЕООД

(11) – премиен приход от 40 709 445.69 лева, от които 40 709 445.69 лева в полза на застрахователи в България и 0 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

14. Дженерал брокер клуб ООД

(14) – премиен приход от 36 597 254.75 лева, от които 36 597 088.25 лева в полза на застрахователи в България и 166.50 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

15. Евролайф България ЕООД

(12) – премиен приход от 33 464 078.73 лева, от които 33 464 078.73 лева в полза на застрахователи в България и 0 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

16. КАРОЛ Стандарт ЕООД

(15) – премиен приход от 31 690 174.87 лева, от които 31 473 736.44 лева в полза на застрахователи в България и 216 438.43 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

17. Порше Иншурънс брокер БГ ЕООД

(17) – премиен приход от 30 968 466.39 лева, от които 26 430 330.77 лева в полза на застрахователи в България и 4 538 135.62 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

18. ЗБК Балкан АД

(16) – премиен приход от 29 471 958.05 лева, от които 24 390 834.00 лева в полза на застрахователи в България и 5 081 124.05 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

19. Кортиер ЕООД

(14) – премиен приход от 26 467 658.19 лева, от които 26 421 903.19 лева в полза на застрахователи в България и 45 755.00 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

20. Ес Еф Ей брокер ЕООД

(20) – премиен приход от 26 106 890.79 лева, от които 25 969 412.85 лева в полза на застрахователи в България и 137 477.94 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина.

Застрахователните брокери от топ 20 са

реализирали 1.2 млрд. лева премиен приход или над 60% от общите на пазара. Прави впечатление, че само два застрохаветлин лброкера са реализирали премиен приход над 100 хил. лева.

За отбелязване е, че заемащият 4-то място

Тотал Инс – застрахователен брокер ЕООД е реализирал премиен приход от 80 852 818.00 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина при общо 95 328 386.00 лева. Същото е и съотношението при заемащия 23-то място АВВИ ООД – общ премиен

приход от 21 296 408.38 лева,

от които 12 685 676.75 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина. Заемащият 26-то място Адванс Иншурънс Сълюшънс брокер АД е реализирал общ премиен приход в размер на 21 211 614.37 лева, от които 16 487 997.98 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина.

- реклама -