Разследване: „Промяната“ финансира дейността си и купува депутати с евросредства

Източници на изданието razkritia.com сигнализират, че Богомил Иванов Петков е присвоил голямо количество европейски средства, посочвайки пред европейските институции неверни данни за търговските му дружества и такива свързани с него. Това се посочва разследването на информационното издание.

Богомил Петков управлява или е свързан с управлението на търговските дружества „Биптан“ ЕООД-Севлиево, „Европа Трико“АД- Севлиево, “Хоталич“ООД-Севлиево и „Мазалат“ ЕООД-Севлиево.

Именно чрез тези три фирми през 2016-2019 година Петков е кандидатствал по проекти, финансирани от фондове на Европейски съюз.

Човека на „Промяната“ е декларирал пред Европейския съюз фиктивни производствени възможности и така прибрал за себе си над един милион лева.

Схемата на Петков е действала по следния начин:

Чрез сдружението „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” Петков през 2018г. обявява процедура за подбор на проектни предложения В016КГОР002-2.031 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, „Подобряване производствения капацитет в малките и средни предприятия на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Чрез същата процедура дружеството е кандидатствало за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Богомил Петков използвайки „Биптан“ЕООД през месец ноември 2018 година подава формуляр за кандидатстване с проектно предложение №ЕЮ16КТОР002-2.031-0005 с размер на исканото финансиране 299 360,93 лв.. Петков сочи, че парите са необходими за закупуване на дълготрайни материални активи – плетачни и специализирани машини за конфекциониране, с цел – подобряване на конкурентоспособността на „Биптан“ЕООД и засилване на пазарното присъствие на дружеството на територията на „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Към онзи момент от Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, е отказва на „Биптан“ЕООД да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ, тъй като дружеството не отговаряло на изискванията за бенефициент съгласно разпоредбата на чл.38, т.З от ЗУСЕСИФ.

Няколко месеца по-късно (април 2020 година) „Биптан“ ЕООД подава ново искане, което отново е отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост по процедурата.

Справка сочи, че декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП, попълнена на 28.11.2018г. подписана лично от Петков в качеството на управител на „Биптан“ЕООД декларирал пред Управляващия орган, че дружеството е свързано и има статут на малко предприятие, въпреки, че управляващия орган по финансирана е извършил проверка при която констатирал, че Петров чрез фирмата притежава статут на средно предприятие и като такъв не отговаря на изискванията за бенефициент по чл.З8 т.З от ЗУСЕСИФ.

Въпреки това и издаденото решение №РД-16-1120/17.06.2019 год. С което се отказва изплащане на финансовата помощ, ГДНП приключва полицейската проверка с констатацията, че при подаване на проектното предложение на „Биптан“ЕООД са посочени неверни данни за място на изпълнение на проекта и размера на предприятието без да вземе отношение.

Още за разследването четете тук:

Източник: razkritia.com

- реклама -