Разходите за януари 2023 г. у нас нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари миналата година

Разходите за януари 2023 г. у нас нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари миналата година. По предварителни данни разходите

за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв.

спрямо януари 2022 година, съобщава Министерството на финансите.

Въпреки, че приходите по консолидираната

фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на предходната година изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г.

Докато за януари 2022 г. бе отчетено

превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина – до 470 млн. лв. (0,3 на сто от прогнозния БВП).

Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила

нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други, уточняват от МФ.

На база на предварителни данни и оценки приходите,

помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 4836 млн. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и неданъчните

постъпления по КФП нарастват номинално

спрямо януари 2022 г. с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец на предходната година.

- реклама -