MOSCOW, RUSSIA – MAY 6, 2019: Russian Federal Tax Service chief Mikhail Mishustin during a meeting with Russia's President Vladimir Putin at the Moscow Kremlin. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìèøóñòèí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Êðåìëå. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Путин предлага данъчен №1 Михаил Мишустин за премиер на Русия

Владимир Путин предложи на ръководителя на Федералната данъчна служба Михаил Мишустин да поеме поста на министър-председател, съобщава пресслужбата на Кремъл.

Днес Дмитрий Медведев и кабинета му подадоха оставка. 

„Президентът Владимир Путин проведе работна среща с Михаил Мишустин и му предложи да заеме поста министър-председател. След получаване на съгласието му, той внесе кандидатурата на Мишустин за поста министър-председател за разглеждане от Държавната дума“, се казва в съобщението на пресслужбата.

Мишустин оглавява Федералната данъчна служба на Руската федерация от април 2010 г. Той ще навърши 54 години след месец и половина, той е с около шест месеца по-млад от бившия премиер Дмитрий Медведев.

Михаил Мишустин е роден на 3 март 1966 година в Москва. През 2989 година завършва Московския държавен технологически университет СТАНКИН, а през 1992 година изкарва аспирантура. Мишустин е доктор на икономическите науки.

- реклама -