Проект на бъдещия комплекс

Прокуратурата нареди проверка на изваден от „Натура“ терен, върху който строят братя Диневи

Върховна административна прокуратура поиска министъра на околната среда и водите и началника на ДНСК да извършат незабавна проверка на строежа в землището на Свети Влас, който се намира в обхвата на зона „Емине- Иракли“.

Преписката е въз основа на информация в медиите, в която се визира строежът на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ.

В средства за масово осведомяване се твърди, че след промяна на предназначението на съответния поземлен имот не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологично разнообразие, съответно за законност на строителството, регламентирани в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Става въпрос за имот, който според „Биволъ“ е собственост на братя Диневи и част от него попада в „Натура 2000“. Той обаче е бил изваден от обхвата на схемата, за да може там да изникне вилно селище.

„Проверката е от компетентността на МОСВ и ДНСК и следва да установи по документи и на място, извършени ли са и продължават ли да се извършват строителни дейности в съответните поземлени имоти, както и съответстват ли на издадените строителни книжа. Попада ли терена в обхвата на зона „Емине – Иракли“. При проверката е нужно да се изясни издадени ли са актовете – предпоставка за законност на строителството, изискуеми съобразно ЗБР и ЗУТ. В доклада от проверката трябва да става ясно още какъв е резултатът от контрола, осъществен от РДНСК – Бургас на разрешенията за строеж, както и съобразени ли са конкретните правила на ЗУЧК„, посочват от Върховна прокуратура.

ВАП възлага на компетентните органи да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството – собственост и статут на земята, наличие на необходимите предварителни договори, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството, влезли в сила устройствените планове и т. н.

Освен това, ВАП изисква от министъра на земеделието, храните и горите административни преписки – по замяната, промяна на предназначението на поземления имот и възстановяване на държавната помощ.

По образуваната преписка се изисква от главния архитект на Несебър да изпрати незабавно административните преписки по издаване на разрешения за строежа.

- реклама -