Приеха промени за цената на тока

Приеха промени за цената на тока. Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Той предвижда пълна либерализация

на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Включено е и прекратяване ролята на обществен доставчик на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и се премахват квотите на

производители за регулирания пазар.

В законопроекта е предвидено още крайните снабдители на енергия като доставчици на универсална услуга да са задължени да

снабдяват битовите клиенти,

като последните да не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители и търговците ще снабдяват

битови крайни клиенти по регулирани цени.

Търговците, които снабдяват битови клиенти, ще закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики,

с оглед намаляване на риска

и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия на битовите потребители. Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на

регулаторния процес за периода до 2026 г.

Предвидени са и мерки за защита на потребителите на енергийни услуги чрез възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталирано интелигентно

средство за търговско измерване.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на попадащите в обхвата на дефиницията домакинства при финансиране

на проекти за енергийна ефективност.

Либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия е съобразена изцяло с решение на Народното събрание от 11.11.2022 г., според което битовите

крайни клиенти на електрическа енергия

остават на регулиран пазар до 31 декември 2025 г., след което се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно

с пълната възможност за смяна на доставчика.

От КЕВР вече предупредиха, че заради промените в закона има опасност цената на тока за бита да скочи драстично още от 1 януари 2024 г., без да се спази преходен период и задържане на ценовите нива на регулирания пазар до 2026 г.

Според регулатора една от големите неясноти

е откъде ще се осигури финансирането на разликата в цените на регулирания (за домакинствата) и свободния (за небитовите потребители) пазар на електрическа енергия на дребно.

- реклама -