въздуха София Спаси София връсен

Приеха критерии за оценка на проекти за подобряване качеството на въздуха

Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха приети на състоялото се днес в София дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Основната цел на Управляващия орган и на местната власт трябва да бъде постигането на конкретни резултати за повишаване качеството на въздуха, е заявил министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването. Той е допълнил, че е важно след решенията на днешния комитет в кратки срокове допустимите общини да бъдат поканени да подадат своите проектни предложения по процедурата.

„Успешното изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020 г. ще позволи да осигурим по-голямо финансиране през следващия програмен период за общините, които не могат да кандидатстват по настоящата процедура по приоритетна Ос 5 за подобряване качеството на въздуха. Знаем, че финансовата подкрепа на програмата е важна за общините и затова ще се постараем да гарантираме необходимия ресурс и занапред“, е казал министър Димов.

Допустими бенефициенти по процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, които отговарят на критериите за допустимост и качество, са общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. За определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, отправени в рамките на проведените технически срещи през 2018 г.

На днешния Комитет за наблюдение е бил приет и проектът на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Промените се отнасят до изместване на сроковете за обявяване на процедури и съответно подаване на проектни предложения по приоритетни оси „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

- реклама -