ОПРР, региони,

Преодоляване на дисбалансите между регионите е една от целите на ОПРР за следващите 7 години

Интегрираните териториални инвестиции, включващи комплекс от мерки за постигане на пълен ефект за една територия, ще са основата за изпълнението на новата оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В следващите седем години така ще продължи подкрепата за модернизация различна по вид инфраструктура –здравна, социална, образователна, културна, туристическа, спортна инфраструктура, жилищната политика, обновяване на квартали и специфични територии от градовете, енергийна ефективност и кръгова икономика и инвестиции за устойчива градска мобилност.

Това става ясно от задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на новата програма, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации. Заданието е изготвено, тъй като програмата е с национален обхват и значение и засяга цялото население на страната, както и всички ведомства и органи на изпълнителната власт.

В новия програмен период проектите по ПРР ще се изпълняват чрез интегриран териториален подход и ефективно използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.

Освен това програмата ще се изпълнява и чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в плановете за развитие на големите общини (подход „отдолу-нагоре“).

Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални зони и паркове. В областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I – III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата.

Основната цел при изпълнението на програмата е да се създадат жизнени, икономически силни и устойчиви региони, както и намаляване на неблагоприятните демографски тенденции и регионални различия, чрез увеличаване на икономическия растеж и насърчаване на балансираното териториално развитие.

Програмата ще има 2 специфични приоритета – един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи общини в страната – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград, и друг – за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с население на общинския център над 15 000 души.

В рамките на процедурата по екологична оценка, в изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта ще се проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на програмата, с цел получаване и съобразяване на техните становища и бележки, по схема, която е изготвена като отделен документ. Заданието се предоставя за консултации на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, всички регионални инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции и обществеността.

Коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка могат да бъдат изпращани в срок до 22.10.2020 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.

- реклама -