Преместиха близо 1 милиард лева за втора пенсия

Близо 1 милиард лева за втора пенсия са били преместени през първите девет месеца на тази година.

Това показват данните на Комисията за финансов надзор.

Това са направили над 248 хиляди българи, които се осигуряват в универсални пенсионни фондове. В тях се осигуряват задължително за втори пенсионен стълб всички родени след 31 декември 1959 г.

Общият размер на прехвърлените средства през първите девет месеца на годината от един в друг съответен фонд е над 1,1 млрд. лева, като най-голяма е сумата в универсалните фондове –  996 280 737 лв. В професионалните фондове са преместени 86 910 176 лв., а в доброволните –  19 463 579 лв.

Само през третото тримесечие на тази година 77 622-ма българи са преместили парите за втора пенсия от един фонд в друг, като общата сума възлиза на 297,7 млн. лева.

През третото тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 105 019 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 84 085 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Броят на променилите участието си в професионалните фондове е 5 972, а най-малко осигурени лица са сменили доброволния си пенсионен фонд – 421.

Относителният дял на хората, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,98 на сто, в професионалните – 1,87 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,07 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през третото тримесечие на годината, е 327 016 067 лв., в т. ч. освен тези в УПФ, влизат и 27 829 961 лв. в професионалните и 1 392 465 лв. в доброволните фондове.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,89 на сто, на професионалните – 2,11 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,11 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през третото тримесечие на 2022 г., е 3 889,11 лв.

96 571 са подадените заявления за три месеца – от юли до септември, за промяна на универсален фонд, като 16 364 са получените откази или близо 17 на сто, отчита още КФН.

От комисията уточняват, че осигурено лице, подало заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства, може да получи отказ за разглеждане на заявление,

когато заявлението не е попълнено в съответствие с изискванията, определени в наредба на комисията.

При разглеждане на заявлението, лицето може да получи и отказ за промяна на участие и прехвърляне на средства, когато не са изпълнени условията за промяна на участие и прехвърляне на средства, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

- реклама -