Предлагат промени в изплащането на щети по „Зелена карта“

Предлагат промени в изплащането на щети по „Зелена карта“. Министерство на финансите публикува промени в Кодекса за застраховането.

Отделни застрахователи в България

оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки по застраховка „Зелена карта“, поради твърдения за несъответствия в документалната обосновка на тези искания и възпрепятстват функцията на Националното бюро на българските

автомобилни застрахователи – НББАЗ,

да гарантира извършването на плащанията в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата. Това посочва Министерство на финансите в мотивите си към проекта за промени в Кодекса за застраховането.

Това е нов опит за промени,

след като последното Народно събрание не ги прие. От министерството отново посочват, че промените се налагат във връзка с присъединяването на България към ERM II и впоследствие към еврозоната, което налага  засилване на регулаторната рамка с цел отстраняване занапред на установените проблеми при функционирането

на системата „Зелена карта“ в България.

С оглед решаване на проблема се предлага доразвиване на нормативната уредба в Кодекса за застраховането, като бъдат нормативно уредени допълнителни  материалноправни основания за предприемане на действия със средствата на административното право

при установяване на нарушения

в процеса на уреждане на претенции в системата „Зелена карта“.

Предлага се Бюрото да предявени претенции, при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата, предявените към него гаранционни искания от други национални бюра във връзка

със задължения на своите членове.

Със заплащането на всяко гаранционно искане бюрото встъпва в правата на националното бюро, получило гаранционно плащане,

спрямо своя член и в седемдневен срок

от плащането предявява писмено претенция към този член за размера на платеното.

Застрахователното дружество възстановява

на бюрото, в срок от 15 дни от предявяване на претенцията всяка платена сума заедно със законната лихва за забава, считано от деня на плащането.

Ако застрахователят не възстанови дължимите суми, бюрото предявява банковата гаранция по в седемдневен срок.

В изпълнение на решението на МС

Комисията за финансов надзор (КФН) е изготвила Анализ на най-добрите практики и законодателна уредба в държавите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) във връзка със системата „Зелена карта“.

В резултат на извършения сравнителноправен

анализ на националните законодателства и практиките в другите държави членки на ЕИП и регулаторния режим на НББАЗ са изведени

следните общи заключения:

– Регулаторният режим в България

се доближава повече до нормативната уредба в Испания, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия, отколкото до тази в другите държавите членки, които не предвиждат никакъв

режим спрямо националните си бюра.

–  Българската нормативна уредба изцяло

съответства на най-добрите практики, които предвиждат възможности за надзор спрямо националното бюро, съпоставими с тези, които се прилагат спрямо застрахователите и презастрахователите.

– Българският регулаторен режим

изцяло съответства на законодателствата в другите държави, в които липсва правомощие на надзорните органи да разпореждат извършване на плащания от страна на съответните им национални бюра.

Същевременно, държавите членки

не са установили в практиката си сходни проблеми, изразяващи се в неизпълнение на задължения на националните им бюра или на отделни застрахователи в рамките на системата „Зелена карта“, поради което в тези държави

не е налице изрична нормативна уредба

в тази посока, предвиждаща правомощия на органа за застрахователен надзор в случай на неизпълнение на задълженията им, пише още в мотивите към проекта.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено