Предлагат нови правила за болните от COVID-19 у нас

Предлагат нови правила за болните от COVID-19 у нас. Нови правила, които да се прилагат у нас за хората болни от COVID-19,  предвижда проектът на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, качена за обществено обсъждане.

Те предвиждат да се въведе

задължителна изолация на заразоносители и болни от COVID-19 на посочени от тях места на пребиваване за определен срок от време, съобразен с периода на заразност и определен със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор. За да се ограничи предаването на SARS-CoV-2

е необходимо заразените с вируса.

Предлага се всяко лице, което е диагностицирано като положително за SARS-CoV-2 да се поставя под задължителна изолация с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.

Посочени са изискванията и мерките, които следва лицето да спазват по отношение на намаляване на контактите с другите лица в домакинството, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, носене на защитна маска за лице, проветряване, с което да се намали риска от заразяване чрез намаляване на вероятността

от предаване на причинителя.

Предвидено е медицинско наблюдение по време на задължителната изолация да се извършва от общопрактикуващ лекар или друг лекар. При необходимост от изследвания или прегледи, назначени от лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, лицето под задължителна изолация следва да уведоми по телефон или

електронна поща съответната

регионална здравна инспекция за напускане на мястото на изолация, като посочват времевия период и лечебното заведение, в което ще се извърши прегледа или изследването.

Създаден е ред задължителната изолация

да се провежда и в лечебно заведение за болнична помощ след извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на COVID-19 като се взема предвид както тежестта на клиничното протичане на заболяването, възрастта на лицето и наличието на придружаващи хронични заболявания,

имуносупресивни състояния и лечения

и други, които са основните предпоставки за тежко протичане, усложнения и смъртен изход, така и социално-битовите условия, при които лицето живее и възможността на лицето да се изолира в домашни условия, с което да не компрометира необходимостта от временна изолация.

По време на епидемичен подем

на заболяемостта от COVID-19 натоварването върху здравната система е значително, като достъпът до болнично лечение в някои случаи е затруднен. Поради това, в проекта на наредба са посочени определени медицински и социални критерии при които

положително за COVID-19 лице

може да бъде изписано от лечебно заведение преди пълно клинично възстановяване. В такива случаи лицето продължава своята изолация в домашни условия до изтичане на карантината.

Въведено е определение за близък контактен, с което прецизно да се определят лицата в риск от заразяване след експозиция на случай на COVID-19.

Допуснато е лица, определени

като потвърден случай на COVID-19, които са преболедували до три месеца от контакт с новозаразено със SARS-CoV-2 лице, да не се поставят под карантина.

Остава ли карантината за болни от ковид

На задължителна карантина могат да подлежат и лица, влезли на територията на страната от друга държава с епидемичен риск

от разпространение на COVID-19.

По този начин се цели да се опази общественото здраве от допълнителен внос и последващо разпространение на SARS-CoV-2, включително ограничаване на

разпространението на нови варианти.

При ниска или спадаща заболяемост от COVID-19 в страната, поставянето под карантина на лица, пристигащи от държави

в епидемичен подем или с високи нива

на заразеност ще възпрепятства възникването на нови огнища и евентуални взривове в страната.

В проекта на наредба е уредено,

че медицинското наблюдение на тези лица се осъществява от общопрактикуващия им лекар или от друг лекар, а когато нямат такъв от съответната регионална здравна инспекция. Като при поява на клинични симптоми, съответстващи на COVID-19 лицето подлежи на изследване, изолация и лечение.

В проекта на наредба е посочено,

че при регистриране на случай на COVID-19 в организиран трудов или детски/ученически колектив се провежда епидемиологично проучване от съответната регионална

здравна инспекция и се предписват мерки,

насочени към определяне на източниците на инфекция и тяхната изолация, възприемчивото население и

неговата карантина, както и спрямо

околната среда (дезинфекция). Допуснато е в хода на епидемиологичното проучване регионалната здравна инспекция да може да разпореди и допълнителни хигиенни и противоепидемични мерки,  съобразно развитието на епидемичния процес.

- реклама -