Предлагат нови мерки за наемане на безработни

Предлагат нови мерки за наемане на безработни. Безработни, които са били дисциплинарно уволнени от програми за субсидирана заетост, имат право да се включат отново в програми и мерки за обучение и заетост не по-рано от 12 месеца след уволнението.

Това предвиждат промени в Закона за

насърчаване на заетостта (ЗНЗ), внесен в Народното събрание от Министерски съвет.

Работодателят може да осигури ментор на наетото лице за срок до 6 месеца.

Менторът пък получава заплащане за времето,

през което изпълнява възложената дейност.

„Ментор“ е работник или служител от предприятието, в което е наето безработно лице от групите в неравностойно положение на пазара на труда,

на което работодателят е възложил да

подпомага адаптацията на наетото лице на работното място, пише в проектозакона.

„Групи в неравностойно положение на пазара на труда“ са групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда,

в които се включват:

  • безработни младежи до 29-годишна възраст (включително); продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания;
  • безработни лица – родители (осиновители) с деца до 4-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 55-годишна възраст;
  • безработни лица с основно или по-ниско образование, безработни лица без професионална квалификация.“

Разширява се обхватът на безработните лица, които могат да бъдат наемани на „зелени работни места“.

Ускореното развитие на зеления преход налага да отпаднат ограниченията и да се осигури достъп до „зелени работни места“ на всички безработни лица, а не само на тези с продължителност на регистрацията над 6 месеца. Все по-задълбочаващият се недостиг на работна сила изисква предприемане на действия за

активиране на неактивните лица,

облекчаване изискванията към работодателите, но също и за превенция на преминаване на безработните лица в групата на неактивните, както и скъсяване на прехода от безработица в заетост.

Предвижда се безработните лица, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа лица.

По този начин ще продължат да ползват

услуги за заетост, което повишава шансът им за намиране на постоянна работа на първичния пазар на труда.

Съкращава се от 6 на 3 месеца изключването от регистъра на безработните лица – с прекратена предходна регистрация за 6-месечен период е неоправдано тежка санкция и води до загуба на правото на обезщетение и до прекратяване на достъпа до услуги,

което значително отдалечава лицата

от пазара на труда и впоследствие затруднява активирането им.

Разширяват се възможностите за търсещите работа лица да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение,

насочване към обучение на възрастни

и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

Отменя се изискването към работодателите,

кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

- реклама -